"Rok 2018 był niewątpliwie najtrudniejszym okresem w historii grupy kapitałowej GetBack S.A. Nieodpowiedzialne decyzje zarządu, który kierował grupą do kwietnia 2018 roku doprowadziły GetBack S.A. do utraty płynności i gigantycznej straty finansowej. Grupa stanęła na krawędzi bankructwa, której towarzyszyła utrata wiarygodności, co dodatkowo znacząco utrudniło prowadzenie skutecznej działalności windykacyjnej. W tej sytuacji istniały w zasadzie dwa scenariusze działania: upadłość lub ryzykowna próba przeprowadzenie złożonego postępowania restrukturyzacyjnego. Misję doprowadzenia do skutku scenariusza ratowania GetBack S.A. powierzono nowemu zarządowi. Nowy zarząd niezwłocznie podjął decyzję o złożeniu wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego umożliwiającego wypracowanie możliwie najkorzystniejszych propozycji układowych dla wierzycieli" - napisała p.o. prezesa Magdalena Nawłoka, w liście załączonym do raportu.

Strata operacyjna wyniosła 566,47 mln zł wobec 1 746,92 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły -95,4 mln zł w 2018 r. wobec -872,25 mln zł rok wcześniej.

"W najbliższej przyszłości zarząd będzie prowadzić działania mające na celu dalszą stabilizację sytuacji finansowej polegającej w głównej mierze na zapewnieniu realizacji Układu. Najważniejszym obecnie wyzwaniem stojącym przed grupą kapitałową jest kontynuacja procesu odbudowy operacji windykacyjnych, tak, aby umożliwić wygenerowanie odzysków niezbędnych do sfinansowania spłaty pozostałych rat układowych. Zarząd skupiać się będzie także na konsekwentym poprawieniu efektywności kosztowej i operacyjnej w zakresie kluczowych obszarów działalności grupy w oparciu o przedstawione strategie tj. Nowa Strategia Biznesowa oraz Nowa Strategia Finansowa [...] Fundamentem powyższych strategii będzie budowa silnej pozycji Getback S.A. jako outsourcera windykacyjnego. Taka strategia wynika z jednej strony z ograniczeń dotyczących możliwości rozwoju działalności operacyjnej poprzez bezpośrednie inwestycje w portfele wierzytelności, z drugiej strony jednak silny i doświadczony zespół daje podstawy do zbudowania organizacji o wysokich kompetencjach i konkurencyjności usług świadczonych przez GetBack. S.A." - napisała także prezes.

GetBack w restrukturyzacji jest polską spółką zarządzania wierzytelnościami. W lipcu 2017 r. spółka zadebiutowała na GPW.

(ISBnews)