"GetBack S.A. w doręczonym pozwie wniósł o zapłatę solidarnie kwoty 134 640 000 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi osobno w stosunku do każdego pozwanych funduszy oraz spółki od dnia doręczenia pozwu do dnia zapłaty, tytułem odszkodowania w związku z rzekomym zawyżeniem wartości akcji EGB Investments S.A. zbytych na rzecz GetBack S.A. przez fundusze i rzekomym wyrządzeniem GetBack S.A. szkody z tego tytułu" - czytamy w komunikacie.

GetBack wniósł przy tym ewentualnie o zasądzenie od poszczególnych pozwanych funduszy kwot odpowiadających równowartości ceny za akcje EGB Investments zapłaconej przez GetBack na rzecz każdego z funduszy w łącznej kwocie 207 565 472 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi osobno w stosunku do każdego z funduszy od dnia doręczenia pozwu do dnia zapłaty, tytułem zwrotu rzekomo nienależnego świadczenia w związku z rzekomą nieważnością umów zbycia akcji EGB Investments ze względu na rażący brak ekwiwalentności świadczeń stron i naruszenie zasad słuszności kontraktowej.

Altus TFI kwestionuje wszelkie roszczenia wskazane w pozwie zarówno co do zasady, jak i co do wysokości.

"GetBack S.A. nie przysługują względem spółki ani funduszy jakiekolwiek uzasadnione roszczenia w związku ze zbyciem na rzecz GetBack S.A. akcji EGB Investments S.A. przez fundusze. Zbycie na rzecz GetBack S.A. akcji EGB Investments S.A. przez Fundusze zostało przeprowadzone na warunkach rynkowych, wynegocjowanych z GetBack S.A., po przeprowadzeniu pełnego procesu due diligence EGB Investments S.A. przez doradców GetBack S.A. w tym KPMG Advisory oraz Greenberg Traurig, której prawnicy doradzali GetBack S.A. w prawnych aspektach transakcji, obejmujących badanie spółki oraz negocjowanie dokumentacji transakcyjnej, w tym warunków nabycia akcji EGB Investments S.A., przy czynnym udziale i osobistej akceptacji również aktualnych członków organów GetBack S.A." - podano także.

Altus TFI i jego podmioty zależne podejmą kroki prawne zmierzające do ochrony spółki, jej podmiotów zależnych i funduszy przed bezpodstawnie dochodzonymi przez GetBack roszczeniami podniesionymi w pozwie, podsumowano.

Altus TFI jest jednym z niezależnych (tzn. niepowiązanych bezpośrednio z żadną instytucją finansową) towarzystw funduszy inwestycyjnych w Polsce. Od lipca 2014 r. jest spółką notowaną na rynku głównym GPW.

(ISBnews)