Iliad ogłosił wezwanie na 100% akcji Play po cenie 39 zł za sztukę. Zapisy w wezwaniu potrwają od 19 października do 17 listopada br. Zamiarem Iliad jest nabycie 100% akcji Play Communications notowanych na GPW (254 625 876 akcji).

"Wzywający planuje nabyć akcje objęte zapisami sprzedaży w wezwaniu, niezależnie od tego, ile akcji zostanie objętych zapisami. W przypadku osiągnięcia w wyniku wezwania progu 95% ogólnej liczby akcji Playa, Iliad nie wyklucza przeprowadzenia przymusowego wykupu akcji należących do akcjonariuszy mniejszościowych oraz delistingu" - czytamy w komunikacie.

Warunkiem nabycia akcji w wezwaniu jest wydanie przez Komisję Europejską decyzji o niewyrażaniu sprzeciwu wobec transakcji.

Podmiotami pośredniczącymi w wezwaniu i doradcami finansowymi są Société Générale oraz Santander Bank Polska.

"Proponowana cena na poziomie 39 zł za akcję oznacza 39% premii wobec ceny z zamknięcia sesji w dniu poprzedzającym ogłoszenie wezwania, a także 45% premii wobec średniego kursu akcji na GPW ważonego wolumenem obrotu za ostatni tydzień poprzedzający wezwanie oraz 33% premii wobec średniego kursu akcji ważonego wolumenem obrotu za ostatni miesiąc poprzedzający wezwanie. Proponowana cena jest historycznie najwyższą oferowaną za akcje Play Communications i zapewnia akcjonariuszom możliwość realizacji zysku z całej inwestycji po korzystnej cenie" - czytamy dalej w komunikacie.

Kenbourne Invest II S.à r.l. oraz Tollerton Investments Limited - najwięksi akcjonariusze Play Communications posiadający po 51 160 632 akcji każdy (łącznie 102 321 264 akcji odpowiadających 40,2% głosów na walnym zgromadzeniu) - podpisali z Iliad wiążącą umowę sprzedaży akcji przewidującą nieodwołalną sprzedaż i przeniesienie wszystkich posiadanych akcji Play Communications w ramach wezwania niezależnie od ewentualnego pojawienia się jakiejkolwiek konkurencyjnej oferty. Umowa ta gwarantuje Iliad większość miejsc w radzie dyrektorów Play Communications, podano także.

Play Communications jest właścicielem 100% udziałów w P4 (Play), która jest operatorem telefonii komórkowej Play. Spółka zadebiutowała na GPW w lipcu 2017 r.

(ISBnews)