Usunięcie odpadów z obecnego miejsca ich zalegania zgodnie z projektem umowy planowane jest do 15 listopada 2021 r., a ich zagospodarowanie do 30 lipca 2022 r., podano w komunikacie.

Umowa obejmuje usunięcie wszystkich odpadów niebezpiecznych nielegalnie zgromadzonych w latach 2016-2017 na terenie nieruchomości przy ul. Wyszyńskiego 2 w Gorlicach, w różnego rodzaju pojemnikach, a także luzem i w stacjonarnych zbiornikach wielkogabarytowych oraz poddanie ich odpowiednim do właściwości odpadów ostatecznym procesom odzysku lub ostatecznym procesom unieszkodliwiania w ramach realizacji zadania pn. "Likwidacja zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi oraz środowiska, powodowanego odpadami magazynowanymi/składowanymi w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym, tj. na terenie byłej Rafinerii Nafty Glimar w Gorlicach, przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego 2".

Umowa została objęta dofinansowaniem w formie dotacji oraz w formie pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

"Likwidacje nielegalnych składowisk, ze względu na najwyższe procedury bezpieczeństwa oraz potrzebne kompetencje, cechują się wyższą rentownością od pozostałej działalności spółki. Realizacja kontraktów na likwidację tzw. bomb ekologicznych z pewnością wpłynie pozytywnie na średnią marżę EBITDA Mo-Bruku. Jednocześnie warto podkreślić, że wpływy z omawianej umowy będą wyższe niż łączne przychody wypracowane w ramach segmentu 'spalanie odpadów niebezpiecznych i medycznych' w pierwszych trzech kwartałach bieżącego roku. W Polsce istnieje ponad 100 podobnych miejsc, gdzie zdeponowano nielegalnie odpady, które będą musiały być w najbliższych latach usunięte" - skomentował prezes Józef Mokrzycki, cytowany w komunikacie.

Mo-Bruk w 2012 roku przeniósł się z NewConnect na rynek główny warszawskiej giełdy. Jego głównym biznesem jest gospodarka odpadami - zestalanie odpadów, produkcja paliwa alternatywnego i spalanie odpadów niebezpiecznych i medycznych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki wyniosły 130,57 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)