Wynik z tytułu odsetek wyniósł 738,91 mln zł wobec 798,31 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 251,24 mln zł wobec 205,52 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 121,57 mld zł na koniec III kw. 2020 r. wobec 109,95 mld zł na koniec 2019 r.

W I-III kw. 2020 r. bank miał 565,63 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 493,42 mln zł zysku rok wcześniej.

"Grupa kapitałowa BNP Paribas Bank Polska S.A. w trzech kwartałach 2020 r. wypracowała zysk netto w wysokości 565 629 tys. zł, tj. o 72 206 tys. zł (o 14,6%) wyższy od osiągniętego w analogicznym okresie 2019 r. Wynik z działalności bankowej grupy wyniósł 3 520 568 tys. zł i był wyższy r/r o 107 126 tys. zł, tj. o 3,1%. Czynnikami, które miały istotne znaczenie dla poprawy zysku netto wypracowanego w trzech kwartałach 2020 r. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego był brak w bieżącym roku kosztów integracji banku i Podstawowej Działalności Raiffeisen Bank Polska S.A. (Core RBPL) oraz pozytywne efekty synergii i działań oszczędnościowych uzyskane zwłaszcza w II i III kwartale 2020 r. Koszty integracji poniesione w trzech kwartałach 2019 r. wyniosły 266 172 tys. zł w porównaniu do kwoty dodatniej (obniżenie kosztów) w wysokości 610 tys. zł w trzech kwartałach 2020 r." - czytamy w raporcie.

"Szacuje się, że bez uwzględnienia kosztów integracji zysk netto trzech kwartałów 2020 r. wyniósłby 565 135 tys. zł i byłby niższy r/r o 143 888 tys. zł (tj. o 20,3%)" - podano także.

Bank podał, że czynnikiem, który oprócz pandemii, w największym stopniu wpłynął na wyniki finansowe grupy było obniżenie poziomu stóp procentowych NBP (dla stopy referencyjnej z poziomu 1,5% do 0,1%). W efekcie wynik odsetkowy za 9 miesięcy był o 50,8 mln zł (-2,1%) niższy od poziomu wygenerowanego w analogicznym okresie ub. roku. Dodatkowo zmiany krzywej dochodowości, w efekcie obniżenia stóp, negatywnie wpłynęły na wynik na portfelu kredytowym wycenianym do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat, czyli na wynik z działalności inwestycyjnej grupy.

Bank wskazał, że zaburzenia działalności gospodarczej wywołane obostrzeniami sanitarnymi z I kw. i II kw. br. doprowadziły do istotnego wzrostu kosztów ryzyka w związku z uwzględnieniem dodatkowych odpisów wynikających ze zmiany scenariuszy makroekonomicznych w następstwie COVID-19.

"Wynik odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych oraz rezerw na zobowiązania warunkowe w trzech kwartałach 2020 r. był ujemny i wyniósł 492 966 tys. zł, w porównaniu do 340 849 tys. zł w analogicznym okresie roku ubiegłego (wzrost o 152 117 tys. zł, tj. o 44,6%). Grupa szacuje, że negatywny wpływ COVID-19 na koszty ryzyka w trzech kwartałach 2020 r. wyniósł 175 478 tys. zł" - czytamy także.

Na porównywalność wyników zrealizowanych w analizowanych okresach wpłynęły dodatkowo następujące czynniki:

- obciążenie wyników trzech kwartałów 2020 r. ujemnym saldem rezerw na ryzyko prawne związane z mieszkaniowymi kredytami walutowymi w kwocie 66 476 tys. zł, w porównaniu do 943 tys. zł w trzech kwartałach roku ub.,

- poniesienie kosztów na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, będące rezultatem wzrostu poziomu składek na fundusz restrukturyzacji i fundusz gwarancyjny banków w 2020 r. w porównaniu do 2019 r. W trzech kwartałach 2020 r. łączne koszty BFG poniesione przez grupę wyniosły 191 436 tys. zł i były o 37 401 tys. zł (tj. o 24,3%) wyższe od kosztów poniesionych w analogicznym okresie roku ub.,

- utworzenie w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych trzech kwartałów 2020 r. rezerwy na karę nałożoną na bank przez UOKiK w związku z uznaniem za niedozwolone zapisów w umowach kredytowych określających zasady ustalania wysokości spreadów walutowych w kwocie 26 626 tys. zł,

- pozytywne wyniki na sprzedaży instrumentów dłużnych wycenianych według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat, zrealizowane przede wszystkim w I i II kwartale b.r. Transakcje te pozwoliły na zwiększenie wyniku na działalności inwestycyjnej w trzech kwartałach 2020 r. o łączną kwotę 74 425 tys. zł (w porównaniu do 630 tys. zł w analogicznym okresie roku ub.),

- pozytywny wynik z instrumentów kapitałowych wycenianych według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat (przede wszystkim akcje i udziały spółek infrastrukturalnych BIK, KIR, Mastercard i VISA Int.), który wyniósł w trzech kwartałach 2020 r. 73 611 tys. zł (w porównaniu do 13 774 tys. zł w analogicznym okresie roku ubiegłego), prezentowany w ramach wyniku na działalności handlowej,

- rozpoznanie w wyniku z pozostałych przychodów/kosztów operacyjnych w trzech kwartałach 2020 r. sprzedaży nieruchomości przy ulicy Kasprzaka w Warszawie, w kwocie brutto 43 564 tys. zł,

- realizacja 28 czerwca 2019 r. transakcji sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa banku przeznaczonej do prowadzenia działalności faktoringowej na rzecz BGŻ BNP Paribas Faktoring Sp. z o.o. (obecnie BNP Paribas Faktoring Sp. z o.o.) oraz ujęcie w wyniku finansowym brutto Grupy w trzech kwartałach 2019 r. kwoty 42 435 tys. zł.

Całkowite dochody Grupy za trzy kwartały 2020 r. były o 168 982 tys. zł (tj. o 34,8%) wyższe r/r. Czynnikami pozytywnie wpływającymi na ich poziom była poprawa wyceny aktywów finansowych wycenianych według wartości godziwej przez inne całkowite dochody (o kwotę 120 010 tys. zł) oraz wzrost wypracowanego zysku netto (o kwotę 72 206 tys. zł), podano także.

Wskaźnik koszty do dochodów (C/I) wyniósł 53,4% na koniec III kw. wobec 55,8% rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2020 r. wyniósł 559,13 mln zł wobec 521,41 mln zł zysku rok wcześniej.

Łączny skonsolidowany współczynnik kapitałowy wyniósł 15,79% na koniec III kw. 2020 r. wobec 15,03% na koniec 2019 r. Współczynnik kapitału Tier1 wyniósł 13,44% wobec 12,78% na koniec 2019 r.

BNP Paribas Bank Polska jest członkiem wiodącej międzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas. Jest bankiem uniwersalnym, notowanym na GPW. Aktywa razem banku wyniosły 109,95 mld zł na koniec 2019 r.

(ISBnews)