"Niniejszy projekt nowelizacji ustawy stanowi kontynuację działań rozpoczętych w 2015 r. po przyjęciu przez Radę Ministrów w dniu 7 stycznia 2015 r. do realizacji "Planu naprawczego Kompanii Węglowej S.A.". Wprowadzenie zmian w ustawie jest niezbędne w celu umożliwienia dalszego nabywania kopalń przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń S.A. i przeprowadzenia ich likwidacji, jak również prowadzenia w nich restrukturyzacji zatrudnienia. Intencją zmian w zakresie terminów przekazywania zbędnego majątku produkcyjnego oraz pracowników jest zapewnienie sektorowi bezpiecznego środowiska regulacyjnego w okresie istotnych i szybkich zmian" – czytamy w uzasadnieniu.

Celem projektu jest również umożliwienie skorzystania z instrumentów osłonowych i należnych z tego tytułu świadczeń socjalnych pracownikom zatrudnionym w kopalni, zakładzie górniczym lub jego oznaczonej części, nabytych po dniu 1 stycznia 2015 r. przez przedsiębiorstwo, którzy w okresie likwidacji kopalni, zakładu górniczego lub jego oznaczonej części, nie posiadają uprawnień emerytalnych. Tymi instrumentami są: 1) urlop górniczy albo 2) urlop dla pracowników zakładu przeróbki mechanicznej węgla, albo 3) jednorazowa odprawa pieniężna, podano także.

Oszacowane koszty procesu restrukturyzacji w kwocie 2 260,9 mln zł, związane z przekazywaniem w latach 2021–2023 r. majątku kopalń wraz z pracownikami do Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. obejmują wydatki na łączną kwotę 2 215,9 mln zł, z czego: – urlopy górnicze i przeróbkarskie 1 181,4 mln zł – jednorazowe odprawy pieniężne 150,9 mln zł – fizyczna likwidacja 643,0 mln zł – naprawianie szkód górniczych 193,6 mln zł – renty wyrównawcze 26,2 mln zł – dotacje z NFOŚiGW 20,8 mln zł oraz zmniejszenie wpływów do budżetu z tytułu zwolnień z wpłat i opłat na kwotę 45 mln zł.

Do szacunków przyjęto ceny bieżącego roku, co oznacza, że w przyszłości ponoszone koszty mogą się zwiększyć, zwłaszcza w zakresie zadań związanych z fizyczną likwidacją oraz naprawianiem szkód górniczych, podano także.

Dotacji będzie udzielał minister właściwy do spraw gospodarki złożami kopalin w trybie i na warunkach określonych w przepisach wykonawczych do ustawy. W ocenie skutków regulacji przedstawiono wpływ projektu na sektor finansów publicznych w latach 2021–2027, który po stronie wydatków wykazuje zwiększenie na kwotę 9 521 mln zł, z czego:

– wydatki z budżetu państwa w formie dotacji 8 412 mln zł

– dotacje z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) 1 109 mln zł.

Kwota wydatków obejmuje koszty restrukturyzacji sektora górnictwa węgla kamiennego dla jednostek, których likwidację rozpoczęto:

– przed dniem 1.01.2007 r. 3 152 mln zł

– w latach 2015–2018 4 153 mln zł

– w latach 2021–2023 2 216 mln zł

W latach 2021–2027 wydatki zostały oszacowane na kwotę 6 369 mln zł dla jednostek, których likwidację rozpoczęto po dniu 1 stycznia 2015 r. Uwzględniając środki już wydatkowane na ten cel w latach 2015–2020, w projekcie ustawy limit podwyższono do 12 mln zł i wydłużono okres finansowania do 2027 r., podano także.

Projekt zakłada, że nowela ma częściowo wejść w życie 1 lipca 2021 r., w pozostałej części - od 2022 r.