"Walne zgromadzenie Echo Investment S.A. […] postanawia:

a) zysk netto osiągnięty przez spółkę w zakończonym roku obrotowym 2021 w wysokości 27 841 670,69 zł przeznaczyć do podziału między wszystkich akcjonariuszy spółki na zasadach określonych w literze b) i c) poniżej (Zysk przeznaczony do podziału);

Reklama

b) Zysk przeznaczony do podziału powiększony o kwotę 153 742 185,39 zł pochodzącą z Funduszu Dywidendowego, co stanowi łącznie kwotę w wysokości 181 583 856,08 zł, tj. 44 grosze na 1 akcję spółki, przeznaczyć do podziału między wszystkich akcjonariuszy spółki (dywidenda);

c) zaliczyć na poczet dywidendy kwotę 90 791 928,04 zł, tj. 22 grosze na 1 akcję wypłaconą przez spółkę w dniu 28 grudnia 2021 r. tytułem zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2021 na mocy uchwały zarządu spółki z dnia 18 listopada 2021 roku (zaliczka dywidendowa);

d) różnicę między dywidendą a zaliczką dywidendową w kwocie 90 791 928,04 zł (pozostała część dywidendy) podzielić między wszystkich akcjonariuszy spółki, tj. wypłacić pozostałą część dywidendy w kwocie 22 grosze na jedną akcję spółki;

e) określić datę ustalenia prawa do pozostałej części dywidendy na dzień 12 lipca 2022 r. (dzień pozostałej części dywidendy);

f) określić termin wypłaty pozostałej części dywidendy na dzień 26 lipca 2022 r. (dzień wypłaty pozostałej części dywidendy)" - czytamy w uchwale.

W maju zarząd Echo Investment zarekomendował łącznie 0,32 zł dywidendy na akcję za 2021 r. Po wypłacie zaliczki w wysokości 0,22 zł na akcję do wypłaty pozostałoby 0,1 zł na akcję.

Echo Investment jest polskim deweloperem, który realizuje inwestycje w trzech sektorach rynku nieruchomości: mieszkaniowym, handlowym oraz biurowym. Od 1996 roku spółka notowana jest na GPW. W 2021 r. miała 1,53 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)