"Wysokość dywidendy została ustalona na kwotę 5 981 717,40 zł, a dywidenda przypadająca na jedną akcję wynosi 60 groszy (dywidenda nie przysługuje akcjom własnym posiadanym przez spółkę); liczba akcji objętych dywidendą wynosi 9 969 529 akcji; dzień dywidendy został ustalony na dzień 21.09.2022 r.; termin wypłaty dywidendy został ustalony na dzień 21.12.2022 r." - czytamy w komunikacie.

P.A. Nova odnotowała 23,43 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2021 r. wobec 14,34 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2021 r. wyniósł 12,12 mln zł wobec 3,64 mln zł zysku rok wcześniej.

P.A. Nova jest firmą oferującą usługi w zakresie kompleksowej realizacji inwestycji budowlanych i zarządzającą portfelem obiektów własnych. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r. W 2021 r. miała 200 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)