Zysk operacyjny wyniósł 3,58 mln zł wobec 5,29 mln zł zysku rok wcześniej.

Reklama

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 21,98 mln zł w III kw. 2022 r. wobec 15,34 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2022 r. spółka miała 10,61 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 11,33 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 73,31 mln zł w porównaniu z 40,74 mln zł rok wcześniej.

"W okresie sprawozdawczym trwał konflikt zbrojny w Ukrainie. Konflikt ten miał silnie negatywny wpływ na funkcjonowanie rynków finansowych w Polsce i na świecie. Gwałtowny wzrost cen surowców energetycznych spowodował znaczący skok inflacji i konieczność podwyżek stóp procentowych przez banki centralne. To z kolei spowodowało spadek cen obligacji i akcji w Polsce i na świecie, doprowadzając do osiągnięcia ujemnych wyników przez większość funduszy inwestycyjnych przy skokowej poprawie oprocentowania depozytów bankowych. Z wyżej wymienionych powodów fundusze inwestycyjne notowały znaczne odpływy kapitału, co istotnie obniżyło bazę aktywów pod zarządzaniem emitenta na koniec III kwartału 2022 r." - czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2022 r. wyniósł 9,81 mln zł wobec 10,76 mln zł zysku rok wcześniej.

Quercus TFI to pierwsze w Polsce publiczne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego oferta skierowana jest przede wszystkim do zamożnych i bardzo zamożnych inwestorów. Towarzystwo zostało założone w sierpniu 2007 r. W marcu 2011 r. Quercus TFI zadebiutował na rynku głównym warszawskiej giełdy.

(ISBnews)