Reklama

"W 2021 roku Grupa BOŚ S.A. osiągnęła zysk netto wysokości 47,5 mln zł wobec straty netto w wysokości 306,9 mln zł w 2020 roku. Strata w 2020 roku powstała na skutek utworzenia rezerw na ryzyko prawne walutowych kredytów mieszkaniowych" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

"Grupa BOŚ S.A. osiągnęła poprawę wyników z podstawowej działalności, zarówno w obszarze wyniku odsetkowego jak i prowizyjnego. Od początku 2021 roku bank wykazuje wzrost marży odsetkowej, po jej wcześniejszym spadku na skutek obniżek stóp procentowych przez RPP w I półroczu 2020 roku. Marże odsetkowe w każdym kwartale 2021 roku były wyższe niż na początku pandemii. Poprawa nastąpiła na skutek obniżenia oprocentowania depozytów oraz restrukturyzacji portfela kredytowego. W IV kwartale wpływ na poprawę marży odsetkowej miały decyzje RPP o podwyżkach stóp procentowych. W kolejnych kwartałach wyższy poziom stóp procentowych będzie istotnie wpierał wzrost marży odsetkowej" - czytamy dalej.

Marża odsetkowa na aktywach ogółem w ub.r. wyniosła 1,8% wobec 1,9% rok wcześniej.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 376,09 mln zł wobec 370,98 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 141,85 mln zł wobec 134,59 mln zł rok wcześniej.

"Grupa BOŚ S.A. osiągnęła wyższy wynik odsetkowy o 5,1 mln zł, tj. o 1,4% niż w 2020 roku. Przychody z tytułu odsetek i o podobnym charakterze zmniejszyły się o 86,4 mln zł, tj. o 16,7%. głównie na skutek spadku przychodów odsetkowych od klientów instytucjonalnych. Natomiast koszty z tytułu odsetek zmniejszyły się o 91,5 mln zł, tj. o 62,0%. Największy wpływ na ich spadek miały niższe koszty rachunków bankowych i depozytów klientów indywidualnych" - napisano w sprawozdaniu.

"Wynik z tytułu opłat i prowizji wzrósł o 7,3 mln zł, tj. o 5,4% w porównaniu do 2020 roku, głównie jako rezultat wzrostu prowizji od kredytów oraz gwarancji a także przychodów z opłaty za obsługę rachunków klientów, inne operacje rozliczeniowe w obrocie krajowym i zagranicznym. Podobnie jak w 2020 znaczący wpływ na wynik prowizyjny grupy miały opłaty z działalności maklerskiej" - czytamy dalej.

W 2021 roku wynik odpisów z tytułu utraty wartości wyniósł -114,1 mln zł wobec -163,8 mln zł w 2020 roku, głównie dzięki niższym odpisom w pionie klientów instytucjonalnych. Ogólne koszty administracyjne grupy zwiększyły się o 19,3 mln zł, tj. o 5,1% wobec 2020 roku, głównie z powodu wyższych kosztów wynagrodzeń o 20,4 mln zł tj. o 12%.

"Istotny negatywny wpływ na wynik netto 2021 roku grupy miały dodatkowe rezerwy na ryzyko prawne walutowych kredytów hipotecznych w wysokości 20,8 mln zł. Rezerwy zostały dotworzone w związku ze wzrostem liczby spraw sądowych. Rezerwy na ryzyko prawne obciążające wynik 2020 roku wynosiły 353 mln zł. Rezerwa na ryzyko związane z kredytami hipotecznymi i program ugód. Kwota mieszkaniowych kredytów w CHF (wg wartości nominalnej) wyniosła 877 mln zł na koniec 2021 roku. Utworzona przez bank rezerwa na ryzyko związane z kredytami hipotecznymi powiązanymi z walutą CHF wynosi 427 mln zł na dzień 31 grudnia 2021 roku (370 mln zł na dzień 31 grudnia 2020 roku)" - wskazano w sprawozdaniu.

Łączna wartość rezerwy na walutowe kredyty hipoteczne wynosi 462 mln zł na dzień 31 grudnia 2021 roku (399 mln zł na dzień 31 grudnia 2020 roku) z czego 408 mln zł (376 mln zł na koniec roku 2020) prezentowane jest jako rezerwa na ryzyko prawne związane z walutowymi kredytami hipotecznymi, a 54 mln zł prezentowane jako dodatkowe odpisy z tytułu oczekiwanej straty kredytowej, podano dalej.

W 2021 r. grupa osiągnęła wzrost udziału kredytów proekologicznych do 36,9% salda kredytów ogółem w banku (na dzień 31 grudnia 2020 roku udział ten wynosił 36,3%). Udział kredytów proekologicznych w sprzedaży kredytów ogółem ok. 40%, poinformował także bank.

Stopa zwrotu z kapitału (ROE) w ub.r. wyniosła 2,5% wobec -14,9% rok wcześniej, zaś stopa zwrotu z aktywów (ROA) - odpowiednio: 0,2% wobec -1,6% rok wcześniej.

Wskaźnik koszty/ dochody (C/I) wyniósł 64,9% w ub.r. wobec 62% rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 20,59 mld zł na koniec 2021 r. wobec 20,5 mld zł na koniec 2020 r.

"Poziom adekwatności kapitałowej grupy, zarówno z zastosowaniem rozwiązań przejściowych MSSF 9 jak i bez nich, na dzień 31 grudnia 2021 roku utrzymywał się powyżej poziomów zalecanych przez Komisję Nadzoru Finansowego. Zalecane przez KNF dla grupy minimalne wskaźniki kapitałowe wynoszą 8,97% dla współczynnika kapitału Tier I oraz 11,13% dla łącznego współczynnika kapitałowego TCR. Wskaźniki kapitałowe Tier I i łączny wskaźnik kapitałowy Grupy BOŚ S.A. wynosiły odpowiednio 13,26% oraz 14,61% na dzień 31 grudnia 2022 roku" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2021 r. wyniósł 48,71 mln zł wobec 310,3 mln zł straty rok wcześniej.

Akcje Banku Ochrony Środowiska od 1997 roku są notowane na rynku podstawowym GPW. W skład grupy wchodzi również Dom Maklerski BOŚ. Aktywa razem banku wyniosły 20,59 mld zł na koniec 2021 r.

(ISBnews)