Reklama

"Wzrost zysku netto był determinowany przez:

1) poprawę wyniku na działalności biznesowej, który osiągnął poziom 4 504 mln zł (wzrost o 906 mln zł r/r), głównie w efekcie wzrostu r/r wyniku z tytułu odsetek o 888 mln zł oraz wyniku z tytułu prowizji i opłat o 147 mln zł, przy spadku wyniku z pozycji wymiany o 159 mln zł,

2) pogorszenie o 278 mln zł wyniku z tytułu odpisów i utraty wartości,

3) wzrost o 203 mln zł kosztów działania, w tym wzrost kosztów regulacyjnych o 111 mln zł r/r oraz kosztów świadczeń pracowniczych o 69 mln zł r/r" - czytamy w raporcie.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 3 200 mln zł wobec 2 312 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 1 179 mln zł wobec 1 032 mln zł rok wcześniej.

Koszty działania wyniosły 1 846 mln zł wobec 1 643 mln zł rok wcześniej.

"W efekcie działań podejmowanych w I kwartale 2022 roku nastąpił wzrost skali działania zarówno w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego jak i do końca 2021 roku:

* suma aktywów osiągnęła poziom niemal 422 mld zł, co oznacza wzrost o 37 mld zł w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego oraz o 4 mld PLN w porównaniu do poziomu aktywów na koniec 2021 roku,

* depozyty klientów wyniosły 322 mld zł, tj. wzrosły o 34 mld zł w porównaniu do stanu na koniec marca 2021 roku (głównie w efekcie wzrostu depozytów korporacyjnych oraz depozytów bankowości detalicznej i prywatnej) oraz spadły o 0,4 mld zł w odniesieniu do stanu na koniec grudnia 2021 roku,

* finansowanie udzielone klientom wyniosło niemal 250 mld zł i wzrosło o 14 mld zł w odniesieniu do końca marca 2021 roku (wzrost odnotowano w każdej kategorii finansowania, najistotniejszy dotyczył finansowania udzielonego podmiotom gospodarczym zarówno w formie kredytu, leasingu czy faktoringu) oraz o 2 mld zł w stosunku do końca grudnia 2021 roku (na co wpływ miał dalszy wzrost w segmencie kredytów gospodarczych, stabilny poziom kredytów konsumpcyjnych, przy spadku w segmencie kredytów mieszkaniowych),

* portfel bankowy papierów wartościowych wyniósł niemal 121 mld zł, tj. spadł o 2 mld zł w stosunku do końca grudnia 2021 roku" - wymieniono także w raporcie.

Aktywa razem banku wyniosły 421,58 mld zł na koniec I kw. 2022 r. wobec 418,09 mld zł na koniec 2021 r.

Wskaźnik ROE netto w I kw. br. wyniósł 13% wobec -4,4% rok wcześniej, ROA netto - odpowiednio: 1,3% wobec -0,5%, wskaźnik kosztów/ dochodów (C/I): 39,4% wobec 40%.

Marża odsetkowa wyniosła w I kw. br. 2,89% wobec 2,85% rok wcześniej; udział kredytów z utratą wartości: 3,93% wobec 4,73%, koszt ryzyka: 0,63% wobec 0,68%.

Łączny współczynnik kapitałowy w I kw. br. sięgnął 17,5% wobec 18,1% rok wcześniej, zaś współczynnik kapitału Tier 1 - odpowiednio: 16,3% wobec 16,9% rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2022 r. wyniósł 1 312 mln zł wobec 1 009 mln zł zysku rok wcześniej.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW. Aktywa razem banku wyniosły 418,09 mld zł na koniec 2021 r.

(ISBnews)