Ulga termomodernizacyjna

Ulga termomodernizacyjna stanowi wsparcie dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych, w tym domów w zabudowie szeregowej lub bliźniaczej, którzy decydują się na przeprowadzenie prac zmierzających do poprawy efektywności energetycznej swoich nieruchomości. Celem termomodernizacji jest redukcja zapotrzebowania budynku na energię cieplną, co przekłada się na niższe koszty utrzymania oraz przyczynia się do ochrony środowiska poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych substancji.

Maksymalna kwota odliczenia, z jakiej mogą skorzystać podatnicy, wynosi 53 000 zł i dotyczy sumy wydatków poniesionych na wszystkie przedsięwzięcia termomodernizacyjne. Aby móc skorzystać z tej ulgi, wydatki te muszą zostać odliczone w ciągu maksymalnie 6 lat od roku, w którym poniesiono pierwszy wydatek związany z termomodernizacją. Ważne jest, aby ulga nie była stosowana do budynków w trakcie budowy lub tych, które nie zostały jeszcze oddane do użytkowania.

Reklama

Podatnicy chcący skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej powinni posiadać odpowiednie dokumenty potwierdzające poniesione wydatki, takie jak faktury z podatkiem VAT, w przypadku podatników VAT czynnych.

Ulga na Internet

Ulga na internet jest atrakcyjną formą wsparcia dla osób korzystających z usług internetowych, umożliwiając odliczenie od dochodu kosztów związanych z tymi usługami. Skorzystać z niej mogą zarówno użytkownicy indywidualni, jak i rodziny, korzystające z dostępu do sieci w domu lub za pośrednictwem internetu mobilnego.

Maksymalna kwota, jaką można odliczyć od dochodu, wynosi 760 zł na osobę. Ważne jest, że ulga ta może być wykorzystana maksymalnie dwukrotnie, przez dwa następujące po sobie lata podatkowe. Jeśli podatnik prowadzi działalność gospodarczą i koszty związane z korzystaniem z internetu są zaliczane do kosztów uzyskania przychodu, nie może on dodatkowo skorzystać z ulgi na internet od dochodów osobistych.

Aby skorzystać z ulgi na internet, należy uzupełnić odpowiednie pola w załączniku PIT/O podczas składania rocznego zeznania podatkowego. Niezbędne jest także posiadanie dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów na usługi internetowe, takich jak faktury, które zawierają wszystkie niezbędne dane - identyfikację kupującego i sprzedającego, rodzaj zakupionej usługi i kwotę.

Ulga mieszkaniowa

Ulga mieszkaniowa umożliwia odliczenie od podatku dochodowego wydatków poniesionych na budowę nieruchomości, remonty, a także na zakup wyposażenia związanego z nieruchomością w przypadku sprzedaży nieruchomości. W ramach ulgi mieszkaniowej można odliczyć nie tylko koszty związane z nabytą nieruchomością, ale również wydatki na takie elementy jak nowa zmywarka, lodówka, czy pralka, które są trwale związane z lokalem mieszkalnym i wykonane na indywidualne zlecenie, a także oświetlenie sufitowe i ścienne wewnętrzne.

Podatnicy, którzy chcą skorzystać z tej ulgi, muszą spełnić określone warunki, w tym przeznaczyć środki uzyskane ze sprzedaży nieruchomości na nowe cele mieszkaniowe w ciągu trzech lat od końca roku, w którym transakcja została sfinalizowana. Konieczne jest posiadanie odpowiedniej dokumentacji potwierdzającej poniesione wydatki oraz złożenie deklaracji PIT-39.

Ulga dla młodych

Ulga dla młodych to zwolnienie podatkowe, które zostało wprowadzone, aby wspierać młodych ludzi na początku ich kariery zawodowej. Skierowana jest do osób poniżej 26. roku życia. Zwolnienie to obejmuje przychody osiągane z różnych źródeł związanych z pracą, w tym:

 • Stosunek pracy oraz stosunki pokrewne, takie jak stosunek służbowy czy spółdzielczy,
 • Praca nakładcza,
 • Umowy zlecenia,
 • Praktyki absolwenckie,
 • Staże uczniowskie,
 • Zasiłek macierzyński.

Z ulgi nie mogą skorzystać młodzi przedsiębiorcy, gdyż dotyczy ona wyłącznie przychodów osiągniętych na podstawie wskazanych wyżej form zatrudnienia lub działalności.

Aby skorzystać z ulgi dla młodych, nie jest wymagane składanie dodatkowych dokumentów poza standardowym zeznaniem podatkowym, jednak podatnik musi pamiętać o zaznaczeniu tej preferencji podczas składania rocznego rozliczenia. Ulgę można stosować do przychodów uzyskanych od stycznia do grudnia każdego roku podatkowego, ale tylko do momentu ukończenia 26. roku życia, przy czym kwota zwolnienia nie może przekroczyć limitu 85 528 zł.

Ulga prorodzinna (na dzieci)

Ulga prorodzinna, znana także jako ulga na dziecko, to jedna z ulg podatkowych, która wspiera rodziny wychowujące dzieci. Jest to forma wsparcia finansowego, która umożliwia zmniejszenie obciążenia podatkowego. Z ulgi mogą skorzystać rodzice biologiczni, opiekunowie prawni oraz rodzice zastępczy, pod warunkiem, że wykonują władzę rodzicielską nad dzieckiem i rozliczają się na zasadach ogólnych, korzystając z formularzy PIT-28, PIT-36, PIT-37.

Wysokość ulgi prorodzinnej zależy od liczby dzieci oraz, w przypadku posiadania jednego dziecka, od dochodu podatnika. Roczne wartości ulgi prezentują się następująco:

 • Za jedno dziecko: 1112,04 zł,
 • Za dwójkę dzieci: 2224,08 zł,
 • Za trójkę dzieci: 4224,12 zł,
 • Za czwórkę dzieci: 6924,12 zł.

Ważne jest, aby podatnik mógł udokumentować spełnienie tych warunków, np. poprzez odpis aktu urodzenia dziecka, zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły, czy potwierdzenie bycia opiekunem prawnym - w załączniku PIT/O należy podać liczbę dzieci oraz ich numery PESEL.

Ulga 4+ dla rodzin wielodzietnych

Ulga 4+ to wsparcie skierowane dla rodzin wielodzietnych, czyli takich, wychowujących czwórkę lub więcej dzieci. Może być stosowana równolegle z ulgą prorodzinną (na dziecko), umożliwiając rodzicom uzyskanie jeszcze większych korzyści podatkowych. Podobnie jak w przypadku ulgi prorodzinnej, maksymalna kwota przychodów podlegających odliczeniu w ramach ulgi 4 plus wynosi 85 528 zł rocznie (na każdego rodzica).

Aby skorzystać z ulgi 4+ należy spełniać warunki:

 • Należy być rodzicem lub opiekunem prawnym czwórki, lub większej liczby dzieci.
 • Dzieci muszą być małoletnie lub pełnoletnie pod warunkiem, że otrzymują rentę socjalną lub uczą się do momentu ukończenia 25 lat.

Należy pamiętać, że do skorzystania z ulgi konieczne jest złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków ulgi, dotyczących wieku i ilości dzieci.

Ulga dla pracujących seniorów

Ulga dla pracujących seniorów ma na celu wspieranie aktywności zawodowej osób, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny, ale zdecydowały się na kontynuację pracy. Podobnie jak w przypadku ulgi dla młodych, ulga dla pracujących seniorów pozwala na odliczenie od dochodu przychodów uzyskanych w danym roku podatkowym, do kwoty nieprzekraczającej 85 528 zł.

Z ulgi dla pracujących seniorów mogą skorzystać kobiety, które ukończyły 60 lat oraz mężczyźni, którzy ukończyli 65 lat, którzy jednocześnie nie pobierają żadnych świadczeń emerytalnych lub rent rodzinnych z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), systemów ubezpieczeń mundurowych, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) ani innych świadczeń pieniężnych związanych z emeryturą lub rentą, w tym uposażenia sędziom w stanie spoczynku lub uposażenia rodzinnego.

Dodatkowo, aby móc skorzystać z ulgi, niezbędne jest posiadanie zaświadczenia o rezygnacji ze świadczeń emerytalnych lub dokumentu potwierdzającego, że senior nie pobiera żadnych świadczeń emerytalnych lub rent.

IKZE (konto emerytalne)

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) to jedna z form oszczędzania na emeryturę - pozwala na gromadzenie środków, które w momencie wypłaty są traktowane jako przychód i w związku z tym podlegają opodatkowaniu. Jest to alternatywa lub uzupełnienie dla Indywidualnego Konta Emerytalnego (IKE), które również służy akumulacji środków na emeryturę, ale oferuje inne warunki podatkowe.

W ramach IKZE podatnicy mają możliwość dokonywania wpłat, które następnie mogą być odliczone od dochodu w rozliczeniu podatkowym za rok 2023. To pozwala na obniżenie podstawy opodatkowania i tym samym zmniejszenie kwoty podatku dochodowego należnego do zapłaty. Maksymalna kwota wpłat, która kwalifikuje się do odliczenia, wynosi 8 322 zł dla większości podatników, natomiast dla osób prowadzących działalność gospodarczą limit ten jest wyższy i ustalony na poziomie 12 483 zł. Aby skorzystać z odliczenia, podatnik musi przedstawić potwierdzenie dokonanych wpłat na IKZE. Dokument ten jest niezbędny przy wypełnianiu rocznej deklaracji podatkowej.

Ulga dla krwiodawców

Ulga dla honorowych dawców krwi jest formą podziękowania i wsparcia dla osób, które oddają krew, przyczyniając się do ratowania życia i zdrowia innych. Ulga podatkowa za oddanie krwi przysługuje niezależnie od źródła przychodów, z wyjątkiem osób opłacających podatek liniowy z działalności gospodarczej oraz osób rozliczających przychody z nieruchomości lub kapitałów pieniężnych.

Za jeden litr oddanej krwi pełnej oraz jej składników, takich jak osocze, przysługuje odliczenie w wysokości 130 zł. Oznacza to, że ulga podatkowa jest równa iloczynowi liczby litrów oddanej krwi lub jej składników i kwoty 130 zł za litr. Co ważne, oddawanie krwi musi odbywać się bezpłatnie.

Aby skorzystać z ulgi, konieczne jest załączenie dorocznego zeznania podatkowego zaświadczenia o ilości pobranej krwi, które można uzyskać w stacji krwiodawstwa. Odliczenie dokonuje się w załączniku PIT/O do zeznania podatkowego.

Ulga dla dawców osocza

Ulga podatkowa za oddanie osocza jest kolejną formą wsparcia dla honorowych dawców, którzy decydują się na bezpłatne oddawanie osocza. Podobnie jak w przypadku krwi, ulga ta umożliwia odliczenie od podatku dochodowego kwoty rekompensaty za oddane osocze.

Z ulgi mogą skorzystać podatnicy rozliczający się na formularzach PIT-28, PIT-36, PIT-37, którzy dokonali bezpłatnego oddania osocza.

Aby skorzystać z ulgi za oddanie osocza, należy:

 • Zgromadzić dokumentację potwierdzającą ilość oddanego osocza, np. zaświadczenia wydane przez punkt krwiodawstwa.
 • W załączniku PIT/O do zeznania podatkowego uwzględnić ilość oddanego osocza i przeliczyć ją na kwotę odliczenia, stosując wskazaną stawkę 130 zł za litr.

Warto dodać, że łączna kwota odliczeń za darowizny, w tym za oddanie krwi i osocza, nie może przekroczyć 6% dochodu.

Ulga rehabilitacyjna

Ulga rehabilitacyjna to wsparcie dla osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów, umożliwiające odliczenie od dochodu wydatków poniesionych na cele rehabilitacyjne i ułatwienie wykonywania codziennych czynności życiowych. Wydatki mogą obejmować zakup leków, sprzętu rehabilitacyjnego, zabiegi rehabilitacyjne, przystosowanie mieszkań oraz pojazdów do potrzeb osoby niepełnosprawnej.

Z tej ulgi skorzystać mogą osoby niepełnosprawne z ważnym orzeczeniem o niepełnosprawności i opiekunowie osób niepełnosprawnych, którzy utrzymywali taką osobę w danym roku podatkowym i są zaliczeni do I grupy podatkowej (np. małżonkowie, dzieci, rodzice).

Kwota odliczenia na każdą z kategorii wydatków wynosi:

 • Limitowane wydatki (np. na przystosowanie pojazdu, wyposażenie mieszkania w sprzęty rehabilitacyjne) - do 2280 zł.
 • Nielimitowane wydatki (np. na leczenie, rehabilitację, zakup leków) - pełna wartość poniesionych kosztów, z wyjątkiem leków, gdzie odlicza się nadwyżkę ponad 100 zł miesięcznie.
 • Kwota leków - nadwyżka ponad 100 zł miesięcznie.

Aby skorzystać z tej ulgi, należy odpowiednio wypełnić załącznik PIT/O, podając szczegółowe informacje o poniesionych wydatkach. Dokładna dokumentacja wydatków jest kluczowa dla możliwości skorzystania z ulgi, dlatego ważne jest, aby zachować wszystkie faktury oraz inne dowody zakupu. Potrzebne dokumenty to orzeczenie o niepełnosprawności, dowód pokrewieństwa z osobą niepełnosprawną (jeśli opiekun ponosi koszty) oraz dowody dokumentujące poniesienie wydatku związanego z leczeniem lub rehabilitacją, takie jak faktury. Paragony fiskalne nie są akceptowane jako dowód.