Pomimo potocznego określenia “500 plus dla seniorów”, ta forma pomocy nie przysługuje ze względu na wiek, ale na stan zdrowia. Aby móc skorzystać ze świadczenia, konieczne jest posiadanie orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji, ale nie tylko.

"500 plus dla seniora": Dla kogo świadczenie uzupełniające?

Do otrzymania wsparcia kwalifikują się osoby, które ukończyły 18. rok życia i potrzebują wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności. Oprócz wspomnianego wcześniej orzeczenia, istnieją jeszcze inne wymogi.

Reklama
  • Z pomocy mogą skorzystać osoby, które nie są uprawnione do emerytury, renty oraz innych świadczeń finansowanych ze środków publicznych. Poza tym nie pobierają zagranicznej renty lub emerytury.
  • Świadczenie uzupełniające przysługuje również dorosłym, którzy otrzymują wyżej wymienione świadczenia, jednak ich suma nie przekracza 2419,33 zł brutto.

500 plus dla seniorów jest przeznaczone dla osób mających obywatelstwo polskie i zamieszkujących na terenie kraju. Poza tym mogą z niego skorzystać dorośli z prawem stałego pobytu w Polsce oraz z zalegalizowanym pobytem na terenie naszego państwa. Z tej grupy są wykluczone osoby tymczasowo pozbawione wolności lub odbywające karę pozbawienia wolności, chyba że opiera się ona na systemie dozoru elektronicznego.

Jak otrzymać 500 plus dla seniora?

Osoby, które są zainteresowane tą formą pomocy, muszą złożyć wniosek ESUN w placówce ZUS, wysłać dokument pocztą lub poprzez Platformę Usług Elektronicznych ZUS. Konieczne jest też dołączenie orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji oraz dokumentu potwierdzającego prawo do zagranicznej emerytury i renty oraz jej wysokość. Osoby, które nie dysponują orzeczeniem, mogą uzupełnić wniosek o zaświadczenie o stanie zdrowia, które wystawił lekarz. Zaświadczenie nie może być starsze, niż miesiąc. Warto też dołączyć dokumentację medyczną oraz orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Po złożeniu wniosku, ZUS ma 30 dni na odpowiedź, od momentu wyjaśnienia ostatniej okoliczności. Środki są przyznawane na czas nieokreślony. Jeśli jednak zaistnieją zmiany, które wpływają na prawo do uzyskania świadczeń, np. wyprowadzka z Polski lub przekroczenie limitu świadczeń, wypłata zostanie wstrzymana. O fakcie zaistnienia zmian należy jak najszybciej poinformować ZUS.

500 plus dla seniorów jest wypłacane od miesiąca, od którego zostaną spełnione wszystkie warunki, a najwcześniej od miesiąca, w którym został złożony wniosek.

Świadczenie uzupełniające - ile wynosi po waloryzacji?

Marcowa waloryzacja rent i emerytur przyniosła parę zmian. Przede wszystkim zwiększył się limit uprawniający do skorzystania ze świadczenia z 2157,8 zł do 2419,33 zł. Zmieniła się też wysokość otrzymywanych świadczeń, pozwalająca na skorzystanie z maksymalnego wsparcia. W zeszłym roku było to 1657,80 zł, natomiast od 1 marca 2024 roku 1919,33 zł.

Kwotę maksymalną, czyli 500 zł otrzymają osoby nieuprawnione do emerytury, renty, innych świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych oraz nieuprawnione do renty lub emerytury zagranicznej. Poza tym, pełne świadczenie uzupełniające przysługuje osobom, które korzystają z wyżej wymienionych, jednak ich wysokość nie przekracza 1919,33 zł.

Co jeśli pobieramy emeryturę lub rentę, których wartość jest większa niż 1919,33 zł, ale mniejsza niż 2419,33 zł? W takiej sytuacji również możemy skorzystać z opisywanej formy wsparcia, jednak w niepełnej kwocie. W tym przypadku działa zasada “złotówka za złotówkę”. Chcąc wyliczyć kwotę, wystarczy odjąć od 2419,33 zł wartość przysługujących nam świadczeń.