Podatek od spadku – kiedy nie trzeba go zgłaszać?

Jeżeli majątek nabywany jest drogą dziedziczenia, zapisu zwykłego lub dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego lub polecenia testamentowego, to podlega on opodatkowaniu od spadków i darowizn.

Warto jednak podkreślić, że nie jest konieczne zgłaszanie darowizny i uiszczanie podatku, jeśli wartość odziedziczonego majątku nie przekracza:

Reklama
  • 36 120 zł – w przypadku osób należących do I grupy podatkowej;
  • 27 090 zł – w przypadku osób należących do II grupy podatkowej;
  • 5733 zł – w przypadku osób należących do III grupy podatkowej.

Przypomnijmy, że I grupa podatkowa to małżonek, wstępni (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki), pasierb, ojczym, macocha, rodzeństwo, teściowie, zięć, synowa; II grupa podatkowa – zstępni rodzeństwa (przykładowo dzieci brata), rodzeństwo rodziców, zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych (np. mąż wnuczki); III grupa podatkowa to pozostali nabywcy, niekoniecznie spokrewnieni.

Przy określaniu wartości spadku należy zsumować nie tylko wartość rynkową odziedziczonego majątku, lecz także wszelkich rzeczy i praw majątkowych, które nabyto od spadkodawcy w okresie 5 lat poprzedzających rok nabycia spadku. To oznacza, że jeśli przykładowo matka podarowała swojemu synowi 10 000 zł w 2020 roku, a w 2023 roku zmarła i pozostawiła synowi 30 000 zł spadku, to należy zsumować te wartości w celu ich opodatkowania.

Kto nie musi płacić podatku od spadków i darowizn nawet po przekroczeniu limitu?

W I grupie podatkowej znajdują się członkowie najbliższej rodziny. Jeżeli to od nich otrzymuje się spadek, darowiznę czy inne rzeczy lub prawa majątkowe, to można skorzystać z całkowitego zwolnienia od podatku od spadków i darowizn. Zwolnienie to nie obowiązuje w przypadku spadkodawców, którzy zmarli przed 1 stycznia 2007 roku.

Członkowie najbliższej rodziny – czyli małżonek, zstępni (dzieci, wnuki itd.), wstępni (rodzice, dziadkowie itd.), pasierb, rodzeństwo, ojczym czy macocha – nie muszą płacić podatku od spadku i darowizn, ale muszą zgłosić jego otrzymanie w przypadku kwoty wyższej niż 36 120 zł.

Jak zgłosić zwolnienie od podatku?

Aby skorzystać ze zwolnienia dla członków najbliższej rodziny, należy złożyć formularz SD-Z2, w którym zgłasza się otrzymanie spadku właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego.

Co ważne, należy zgłosić spadek w ciągu 6 miesięcy od uprawomocnienia się postanowienia sądu stwierdzającego jego nabycie, zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia przez notariusza czy też wydania europejskiego poświadczenia spadkowego.

W przypadku, gdy termin 6 miesięcy zostanie przekroczony, mimo dostępnych ulg, członkowie najbliższej rodziny będą musieli zapłacić podatek od spadków i darowizna na zasadach, którym podlega I grupa podatkowa.

Gdzie zgłosić nabycie spadku?

Formularz można złożyć w formie papierowej we właściwym miejscowo urzędzie skarbowym lub dowolnym urzędzie skarbowym, elektronicznie przez e-Deklaracje, a także przy pomocy operatora pocztowego.

Co jeśli spadkobierca nie wiedział o spadku?

Co w przypadku, jeśli spadkobierca z najbliższej rodziny dowie się o spadku po 6 miesiącach od powstania obowiązku podatkowego? Czy musi zapłacić podatek? Otóż przykładowo w sytuacji, kiedy po roku spadkobierca dowiaduje się, że zmarły dziadek miał jeszcze jedną nieruchomość, która wchodzi w skład spadku i którą tym samym nabywa, należy zgłosić to natychmiast po uzyskaniu takich informacji. Ponadto konieczne jest udowodnienie, że spadkobierca nie posiadał wiedzy na ten temat wcześniej.