Rekordowe dopłaty roczne PPK

Jak wskazuje serwis MojePPK.pl, Polski Fundusz Rozwoju (PFR) w tym roku przekaże instytucjom finansowym, które zarządzają pracowniczymi planami kapitałowymi (PPK) ponad 497 mln zł w ramach dopłaty rocznej za 2023 rok. Trafią one na rachunki ponad 2 mln uczestników PPK. Na rachunkach tych znajdzie się przeszło 1,56 mld złotych, jeśli uwzględni się w tym dopłatę za 2023 rok. Biorąc natomiast pod uwagę wpłaty powitalne, to ogółem dopłaty od państwa wyniosą około 2,4 mld zł.

Kto otrzyma dopłatę roczną PPK 2024?

Reklama

Jeżeli wpłaty podstawowe i dodatkowe (zarówno te finansowane przez pracownika, jak i pracodawcę) w danym roku wyniosą co najmniej 3,5 proc. 6-krotności minimalnego wynagrodzenia w roku, za który jest należna dopłata roczna – wówczas jest ona wypłacana uczestnikowi PPK. W przypadku dopłaty za 2023 rok wpłaty na PPK musiały wynieść co najmniej 732,90 zł (6-krotność minimalnego wynagrodzenia z pierwszej połowy roku to 20 940 zł, a 3,5 proc. z tej kwoty to właśnie wskazane 732,90 zł).

Na dopłatę mogą również liczyć uczestnicy PPK, których wpłaty są niższe niż 2 proc. Wówczas należy zgromadzić co najmniej 25 proc. z powyżej wskazanej kwoty 732,90 zł, co daje 183,23 zł.

Dopłaty roczne w PPK. Ile wynoszą?

Jak wskazuje ustawa z dnia 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych w art. 32 ust. 1, uczestnik PPK z tytułu uczestnictwa w PPK otrzymuje dopłatę roczną, która wynosi 240 zł.

Kiedy przysługuje dopłata roczna?

Zgodnie ze wspomnianą ustawą o PPK uczestnik planów otrzyma dopłatę roczną, jeśli kwota jego wpłat podstawowych i dodatkowych, które finansuje pracodawca, jest równa co najmniej kwocie wpłat podstawowych od kwoty równej 6-krotności minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku.

W przypadku, gdy minimalne wynagrodzenie zmienia się w ciągu roku dwukrotnie, bierze się pod uwagę kwotę z pierwszej połowy roku.

Według art. 32 ust. 3 o dopłatę roczną może starać się również uczestnik PPK, którego wpłata podstawowa wynosi mniej niż 2 proc. wynagrodzenia (ale nie mniej niż 0,5 proc.). Jest to możliwe, gdy z różnych źródeł uczestnik PPK w danym miesiącu osiąga wynagrodzenie odpowiadające 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia. Wówczas, aby otrzymać dopłatę roczną, musi w danym roku osiągnąć kwotę wpłat podstawowych i dodatkowych w wysokości co najmniej 25 proc. wpłat podstawowych zależnych od kwoty stanowiącej 6-krotność minimalnego wynagrodzenia.

Ile dopłat rocznych PPK dla pracowników z kilkoma rachunkami?

Jak stanowi art. 33 ust. 1 ustawy o PPK, bez względu na to, ile rachunków PPK jest prowadzonych dla pracownika, dopłata roczna obowiązuje tylko dla jednego z nich.

W przypadku, gdy pracownik zawiera więcej niż jedną umowę o prowadzenie PPK, dopłata roczna trafia na ten rachunek, który został zawarty najpóźniej.

Informacje o liczbie osób uprawnionych do dopłaty rocznej w PPK

Dopłatę roczną finansuje Fundusz Pracy. Do ostatniego dnia lutego PFR przekazuje ministrowi właściwemu do spraw pracy informację o tym, ilu uczestników PPK nabyło prawo do dopłaty rocznej za poprzedni rok. Liczba ta jest określana na podstawie danych, które zawarte są w ewidencji PPK, a także zgromadzonych na kontach ubezpieczonych i płatników składek.

Kiedy kwota dopłaty rocznej jest ewidencjonowana na rachunku PPK?

Dopłata roczna, według ustawy, jest ewidencjonowana na rachunku uczestnika PPK nie później niż 15 kwietnia roku następującego po roku kalendarzowym, za który przysługuje dopłata.

Czym są Pracownicze Plany Kapitałowe?

Przypomnijmy, że pracownicze plany kapitałowe to sposób na oszczędzanie pracowników na emeryturę. Program ten pozwala na długoterminowe oszczędzanie środków pozyskiwanych od pracownika, pracodawcy oraz państwa. Pracownicy, którzy są objęci składkami emerytalno-rentowymi, automatycznie zostają przypisani do PPK, mają jednak możliwość rezygnacji i dołączenia w dowolnej chwili.