Zysk operacyjny wyniósł 127,97 mln zł wobec 130,59 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 160,23 mln zł wobec 167,42 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 444,93 mln zł w 2023 r. wobec 389,27 mln zł rok wcześniej.

"Wyniki finansowe GK GPW za 2023 r. są obarczone kosztami wielu inicjatyw strategicznych, których zakładane efekty przychodowe jeszcze się nie zrealizowały. Pomimo wzrostu przychodów GK GPW o 14,3 % do 444,9 mln zł, nastąpił spadek EBITDA o 4,3 % do poziomu 160,2 mln zł. Wskaźnik koszty/przychody w GK GPW wzrósł do 71,8 % w 2023 r. z 65,5% w 2022 r. Dołożę starań, aby w 2024 r. i w kolejnych latach wskaźnik koszty/przychody w biznesie podstawowym oraz w całej GK GPW znacząco się zmniejszał" - napisał prezes Tomasz Bardziłowski w liście dołączonym do raportu.

Dzięki przychodom finansowym oraz kontrybucji spółki stowarzyszonej KDPW, zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wzrósł w 2023 r. o 7,6% r/r do 156 mln zł, dodał.

Reklama

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2023 r. wyniósł 116,91 mln zł wobec 99,56 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa kapitałowa GPW prowadzi platformy obrotu akcjami, obligacjami skarbowymi i korporacyjnymi, instrumentami pochodnymi, energią elektryczną i gazem ziemnym oraz dostarcza indeksy i wskaźniki referencyjne, m.in. WIBID i WIBOR. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.

(ISBnews)