Zysk operacyjny wyniósł 22,73 mln zł wobec 14,62 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 33,25 mln zł wobec 23,78 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 64,28 mln zł w 2023 r. wobec 48,39 mln zł rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży

Reklama

"W 2023 roku emitent wypracował przychody ze sprzedaży na poziomie 64 282 tysięcy złotych (tj. o 33% wyższe niż rok wcześniej) z czego blisko 98% stanowiła sprzedaż powierzchni reklamowych prowadzona na rynku cyfrowej reklamy zewnętrznej (Digital Out Of Home). Marże uzyskane z tego tytułu pozwoliły wypracować emitentowi zysk z działalności operacyjnej na poziomie 22 733 tysięcy złotych, wyższym o 56% niż w analogicznym okresie 2022 roku. Stało się tak mimo znaczącego wzrostu kosztów eksploatacji nośników reklamowych (na co wpływ miały głównie podwyżki czynszu, kosztów materiałów i energii itp.) związanych zarówno z rozbudową sieci ekranów o nowe lokalizacje m.in. w centralnych punktach Warszawy i Łodzi jak i z indeksacją czynszu na dotychczas wynajmowanych nośnikach. W okresie sprawozdawczym wskaźnik EBITDA osiągnął poziom 33 249 tysięcy złotych wobec 23 779 tysięcy złotych rok wcześniej (zmiana o 40%)" - czytamy w raporcie.

Skonsolidowany zysk netto wzrósł o 127 proc.

W efekcie, zysk netto na poziomie skonsolidowanym wyniósł ogółem do 24,73 mln zł i był o 127 proc. wyższy w porównaniu z zyskiem wypracowanym w okresie dwunastu miesięcy poprzedniego roku. Zarząd spółki zwraca uwagę, iż istotnym czynnikiem mającym wpływ na ostateczny wynik netto zaprezentowany w 2023 roku było zdarzenie jednorazowe (one-off) w postaci sprzedaży udziałów spółki zależnej naEkranie Sp. z o.o. Zysk rozpoznany na tej transakcji wyniósł 7,33 mln zł, podano.

Wskaźniki rentowności

Na dzień 31 grudnia 2023 roku, wskaźniki rentowności uzyskiwane przez spółkę na poziomie skonsolidowanym osiągnęły następujące wartości: rentowność brutto na sprzedaży wyniosła 58% (wzrost o 7 pkt proc. vs. 2022 rok), rentowność operacyjna wyniosła 35% (wzrost o 5 pkt proc. vs. 2022 rok), rentowność EBITDA 52% (wzrost o 3 pkt proc. vs 2022 rok), natomiast sprzedaży netto wzrosła o 15 pkt proc. do poziomu 38%. Rentowność aktywów w roku 2023 wyniosła 24% (wzrost o 10 pkt proc. vs. 2022 rok), a rentowność kapitału własnego wzrosła do 41% (o 15 pkt proc. vs. 2022 rok), podano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2023 r. wyniósł 14,52 mln zł wobec 7,55 mln zł zysku rok wcześniej.

Digital Network (d. 4Fun Media) jest liderem rynku cyfrowej reklamy zewnętrznej w Polsce. Poprzez swoją spółkę zależną Screen Network, zarządza największą w Polsce siecią ponad 20 tysięcy ekranów reklamowych LED, docierającą codziennie z przekazem reklamowym do 6,2 mln konsumentów.

(ISBnews)