Jak przypomina Credit Agricole w poniedziałkowym komunikacie, Rada Ministrów przesłała do Komisji Europejskiej do zatwierdzenia Krajowy Plan Odbudowy. Zakłada on, że kwota do zagospodarowania przez Polskę wyniesie 35,97 mld euro, z czego 12,1 mld euro to pożyczki a 23,9 mld euro zostanie rozdzielonych w formie dotacji. Do KPO dodana została także prognoza wykorzystania środków z tego planu. Rząd oczekuje, że w tym roku zostanie wykorzystanych 2,7 proc. pieniędzy z KPO. W roku przyszłym wykorzystanie pieniędzy z tego źródła wzrośnie do 14,6 proc. całości. W latach 2023-2026 absorbcja środków będzie wynosić po ok. 22-23 proc. całej kwoty, a w 2026 r. spadnie do 15,9 proc.

Na tej podstawie ekonomiści Credit Agricole oszacowali wpływ wykorzystania pieniędzy z KPO na przyspieszenie tempa wzrostu gospodarczego w kolejnych latach.

„Szacujemy, że środki z grantów przyczynią się do zwiększenia skumulowanego wzrostu PKB Polski w latach 2021-2027 o 66 mld euro, co stanowi 1,5 proc. prognozowanego przez nas skumulowanego wzrostu PKB w Polsce w tym okresie” – czytamy w analizie przygotowanej przez ekonomistów Credit Agricole.

Oczekują oni, że w największym stopniu pieniądze z KPO będą przyspieszać wzrost gospodarki w latach 2022 i 2023. W rezultacie wzrost PKB wzrośnie z 4,6 proc. w 2021 r., licząc rok do roku, do 4,9 proc. w roku przyszłym, a w 2023 będzie to 4,4 proc.

Reklama

Ekonomiści Credit Agricole potwierdzają, że ich szacunki wpływu KPO na wzrost PKB są zbliżone do przygotowanych przez Ministerstwo Finansów. Spodziewa się ono, że w pierwszych trzech latach wykorzystania funduszy, tempo realnego wzrostu gospodarczego podniesie się średnio o 0,56 pkt. proc. w stosunku do scenariusza bazowego (tj. bez uruchomienia KPO). W rezultacie realizacja KPO przyczyni się w 2022 r. do zwiększenia realnego PKB o 1,2 proc. i zatrudnienia o 0,3 proc. w porównaniu do scenariusza bez KPO. W 2025 r. te efekty (względem scenariusza bazowego) wyniosą odpowiednio 1,3 proc. i 0,4 proc.

Jednak analitycy Credit Agricole zastrzegają, że w swoich wyliczeniach wzięli pod uwagę jedynie część grantową KPO. „Wykorzystanie kredytów może zmaterializować się w mniejszej skali niż przewiduje KPO” – czytamy w analizie ekonomistów Credit Agricole.

W przyjętej pod koniec kwietnia br. przez rząd Aktualizacji Programu Konwergencji, która jest głównym elementem Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2021-2024 (WPFP) resort finansów założył, że w 2021 r. tempo wzrostu PKB osiągnie 3,8 proc. a w 2022 r. - 4,3 proc. Jak poinformował PAP szef resortu finansów Tadeusz Kościński, prognoza ta nie uwzględnia pozytywnego wpływu na polską gospodarkę wydatków w ramach KPO.

W piątek poznamy dane Głównego Urzędu Statystycznego o wzroście PKB w I kwartale 2021 roku. GUS poda tzw. szybki szacunek wzrostu produktu krajowego brutto w pierwszych trzech miesiącach br. Analitycy Credit Agricole spodziewają się, że w I kw. tego roku dynamika wzrostu gospodarczego była ujemna i wyniosła minus 1,3 proc.

Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego w 2020 r. realny PKB zmniejszył się o 2,7 proc. (PAP)