Zgodnie z przepisami zawartymi w artykule 83 ust. 1) ustawy datowanej na 16 kwietnia 2004 roku, dotyczącej ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 1614), zasada ta nakazuje uzyskanie zgody na wycięcie drzewa lub krzewu z terenu własnej nieruchomości przed dokonaniem takiej czynności. Zgoda ta musi zostać udzielona poprzez wydanie pozwolenia na wniosek posiadacza danej nieruchomości i zgodnie z wolą właściciela tejże nieruchomości.

Aby móc przystąpić do wycinki drzew lub krzewów na własnej działce niezbędne jest złożenie stosownego wniosku. Wniosek ten można uzyskać poprzez odwiedzenie stron internetowych odpowiednich urzędów, gdzie można go pobrać i wypełnić. Następnie należy dostarczyć go osobiście do urzędu lub wypełnić elektronicznie i przesłać drogą online.

Wniosek o pozwolenie na wycinkę drzew

Reklama

Na stronach internetowych urzędów miejskich lub gmin można odnaleźć przykładowe formularze wniosków. Alternatywnie, istnieje możliwość skorzystania z gotowego wzoru udostępnionego przez platformę biznes.gov.pl.

We wniosku o wydanie pozwolenia na usunięcie drzew lub krzewów należy podać następujące informacje:

 • Dane kontaktowe wnioskodawcy.
 • Adres nieruchomości, na której planowana jest wycinka.
 • Informacje ewidencyjne dotyczące nieruchomości.
 • Nazwa gatunku drzewa lub krzewu, który ma zostać usunięty.
 • Obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm. W przypadku, gdy drzewo ma kilka pni na tej wysokości lub gdy nie posiada pnia w tym miejscu, należy podać obwód każdego z pni lub obwód mierzony bezpośrednio poniżej korony.
 • Powierzchnia, z której planowane jest usunięcie krzewu.
 • Przyczyna planowanego usunięcia drzewa lub krzewu.
 • Termin zamierzonego usunięcia.
 • Wskazanie, czy usunięcie drzewa lub krzewu wynika z działalności gospodarczej.

Te dokumenty będą potrzebne

Aby złożyć wniosek o uzyskanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów, należy przedstawić:

 • Wypełniony formularz wniosku o zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów.
 • Pisemną zgodę właściciela nieruchomości na usunięcie drzew lub krzewów, jeśli wnioskodawca nie jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości, albo oświadczenie o udzieleniu wymaganej informacji, o których mowa w art. 83 ust. 4.
 • Pisemną zgodę wszystkich współwłaścicieli w przypadku współwłasności nieruchomości.
 • Pisemną zgodę właściciela lub właścicieli sąsiedniej działki, jeśli drzewa lub krzewy rosną na granicy nieruchomości.
 • Pełnomocnictwo, jeśli pełnomocnik ma reprezentować wnioskodawcę.
 • Oświadczenie o posiadanych tytułach prawnych do nieruchomości lub o posiadanych prawach własności do urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego.
 • Szkic lub mapę, która określa położenie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości oraz istniejących, lub planowanych obiektów budowlanych na nieruchomości.
 • Projekt planu: dla nasadzeń zastępczych, które stanowią kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy, zgodnie z art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, w liczbie równoważnej usuwanym drzewom lub o powierzchni równoważnej usuwanym krzewom, lub dla przesadzenia drzewa, lub krzewu, jeśli takie działanie jest planowane, w postaci rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki, lub terenu, wraz z informacjami dotyczącymi liczby, gatunku lub odmiany drzew, lub krzewów oraz miejsca i planowanego terminu ich przesadzenia.
 • Zezwolenie dotyczące gatunków chronionych na czynności, które podlegają zakazom określonym w art. 51 ust. 1 pkt. 1–4 i 10 oraz w art. 52 ust. 1 pkt. 1, 3, 7, 8, 12, 13 i 15, jeśli takie zezwolenie zostało wydane.

Co po złożeniu wniosku?

Po złożeniu wniosku o zezwolenie na wycinkę drzew w odpowiednim urzędzie można oczekiwać kontaktu ze strony urzędnika, który ustali termin oględzin działki. Podczas tych oględzin urzędnik sprawdzi, czy planowane usunięcie drzew lub krzewów nie narusza przepisów dotyczących ochrony chronionych gatunków roślin i zwierząt. Dodatkowo dokona pomiaru drzew przeznaczonych do wycięcia.

Kiedy można przeprowadzić wycinkę?

Po przeprowadzeniu oględzin drzew przeznaczonych do wycięcia z działki urzędnik może natychmiastowo wydać decyzję o zezwoleniu na ich usunięcie. W takim przypadku mamy pół roku na dokonanie wycinki. Warto również pamiętać, że w okresie od 1 marca do 15 października większość gatunków ptaków przebywa na terenach lęgowych. Dlatego jeśli ptaki zdecydują się zbudować gniazdo w naszym drzewie, należy przełożyć planowaną wycinkę.

Wycinka drzew bez pozwolenia

Istnieją sytuacje, w których nie jest wymagane ani zgłoszenie, ani pozwolenie na wycinkę drzew. Bez konieczności uzyskania pozwolenia lub zgłoszenia można usunąć:

 • Drzewa lub krzewy, które zostały złamane lub wywrócone w wyniku wypadku, lub działania czynników naturalnych, np. podczas wichury. W takich przypadkach należy poinformować o zamiarze wycięcia drzewa gminę. Urzędnik powinien przybyć na miejsce (w ciągu 21 dni od daty zgłoszenia) i potwierdzić możliwość usunięcia drzewa.
 • Drzewa bożodrzewu gruczołkowatego (Ailanthus altissima).
 • Drzewa, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza: 80 cm w przypadku topoli, wierzby, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego, 65 cm w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platana klonolistnego, 50 cm w przypadku pozostałych gatunków drzew.
 • Drzewa i krzewy owocowe, z wyjątkiem sytuacji, gdy rosną na terenach nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków.

Specjalne pozwolenie na wycinkę drzew

W pewnych sytuacjach konieczne jest uzyskanie specjalnego zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów, na przykład gdy drzewo:

 • Stanowi siedlisko dla chronionych gatunków zwierząt, roślin lub grzybów. W takim przypadku wymagane jest zezwolenie od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska lub Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.
 • Jest uznawane za pomnik przyrody. Właściciel takiego drzewa może je wyciąć jedynie wtedy, gdy zostanie podjęta uchwała przez radę gminy w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody.
 • Rośnie na obszarze objętym ochroną, na przykład na terenie obszarów chronionych.

Kto może zgłosić wniosek o usunięcie drzewa?

Wniosek o usunięcie drzewa lub krzewu z terenu posesji może być złożony przez właściciela nieruchomości, dzierżawcę lub najemcę, jednak wymaga to uprzedniej zgody właściciela. Dodatkowo właściciel urządzeń odprowadzających płyny, parę, gaz i energię elektryczną może również złożyć wniosek w sytuacji, gdy drzewa i krzewy zagrażają funkcjonowaniu tychże urządzeń.

Wzór zgłoszenia można najczęściej uzyskać w urzędzie gminy lub napisać samodzielnie. Wniosek powinien zawierać takie informacje, jak: imię i nazwisko wnioskodawcy, opis nieruchomości, z której planowane jest usunięcie drzewa, oraz rysunek lub mapkę wskazującą lokalizację drzewa na nieruchomości.

Kary za nielegalną wycinkę

Usunięcie drzewa lub krzewu bez wymaganego zezwolenia, lub zgody posiadacza nieruchomości jest nielegalne i może skutkować nałożeniem kary pieniężnej. Decyzję w tej sprawie podejmuje wójt, burmistrz lub prezydent miasta poprzez wydanie odpowiedniej decyzji administracyjnej.

Sankcje za nielegalną wycinkę obejmują karę pieniężną, która wynosi dwukrotność opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu. Jeśli wycinka jest zwolniona z konieczności uiszczenia takiej opłaty, organ właściwy ustala karę pieniężną na poziomie równoważnym tej opłacie, którą należałoby uiścić, gdyby zwolnienie nie miało miejsca.