Projekt ustawy o ochronie ludności gotowy

"Ustawa o ochronie ludności, obronie cywilnej jest gotowa. Trwają uzgodnienia międzyresortowe i robimy wszystko, wraz z moim zastępcą, ministrem Wiesławem Leśniakiewiczem, żeby do wakacji parlamentarnych ten projekt do Sejmu skierować" – powiedział szef MSWiA. Dodał, że dokument "zawiera kilkaset artykułów, dotyczy ogromnych kwot pieniędzy i jest rewolucją, jeśli chodzi o ochronę ludności w Polsce".

Siemoniak zapewnił, że w projekcie znalazł się zapis o finansowaniu obrony cywilnej w sposób stały na poziomie 0,3 proc. PKB rocznie, przy czym 0,15 proc. ma być wkładem Ministerstwa Obrony Narodowej, "jeśli chodzi o schrony, o system alarmowy, o różne elementy", natomiast "te drugie 0,15 proc. [ma pochodzić] z MSWiA" – wskazał minister.

Reklama

"To są wielomiliardowe wydatki na dziesiątki lat, więc chcemy, żeby to było zapisane, żeby to było jasne wskazanie dla wszystkich, którzy tym się w przyszłości będą zajmowali" – powiedział. Dodał, że bardzo liczy na to, "że tak jak my poparliśmy dwa lata temu ustawę o obronie ojczyzny, tak będzie prawie jednomyślne poparcie dla tego projektu w Sejmie".

Struktura systemu ochrony ludności w Polsce

Jak wynika z informacji opublikowanych na stronie wykazu prac legislacyjnych rządu, system ochrony ludności ma być oparty na istniejących strukturach, obejmujących w szczególności Państwową Straż Pożarną, OSP, a także struktury zarządzania kryzysowego, systemu powiadamiania ratunkowego, Państwowego Ratownictwa Medycznego, podmiotów leczniczych oraz organizacji pozarządowych.

Zgodnie z projektem, organami ochrony ludności są: wójt lub burmistrz czy prezydent miasta, starosta, marszałek województwa, wojewoda, ministrowie kierujący działami administracji rządowej i minister spraw wewnętrznych. Podmiotami ochrony ludności są m. in. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, jednostki organizacyjne PSP, ochotnicze straże pożarne, służby, inspekcje i straże, Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych, podmioty lecznicze, społeczne organizacje ratownicze, a także podmioty gospodarcze zapewniające podstawowe usługi społeczne.

Koordynacja i rola centralnych organów ochrony ludności

System ochrony ludności na poziomie centralnym ma być koordynowany przez szefa MSWiA, który będzie wspierany przez Rządowy Zespół Ochrony Ludności (RZOL). Będzie to organ, który m.in. będzie doradzał rządowi w sprawach ochrony ludności i obrony cywilnej. Wzmocniona ma zostać również rola Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, które będzie wiodące na poziomie centralnym w zakresie informowania, ostrzegania i alarmowanie ludności przez zagrożeniami.

Korpus obrony cywilnej

Autorzy projekty przewidują także utworzenie korpusu obrony cywilnej, którym ma zarządzać szef MSWiA. W skład korpusu mają wchodzić personel obrony cywilnej i krajowa rezerwa obrony cywilnej. Natomiast w skład personelu obrony cywilnej wejdą osoby, które otrzymały przydział mobilizacyjny obrony cywilnej, osoby powołane do służby w obronie cywilnej w drodze zaciągu ochotniczego, powołani do służby w obronie cywilnej członkowie krajowej rezerwy obrony cywilnej, osoby zaliczone do personelu obrony cywilnej decyzją szefa MSWiA. Z kolei w skład krajowej rezerwy obrony cywilnej będą wchodzić funkcjonariusze i żołnierze Sił Zbrojnych RP, Policji, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, SOP, PSP, Służby Więziennej, KAS, Służby Celno-Skarbowej, Straży Ochrony Kolei, ABW, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego i CBA - w stanie spoczynku.

Edukacja i system wykrywania zagrożeń

W projekcie jest również mowa o edukacji na temat ochrony ludności i obrony cywilnej. Projektowana regulacja zakłada, że zagrożenia dla ludności wykrywane są za pomocą systemu wykrywania zagrożeń integrującego m.in. system wykrywania skażeń Sił Zbrojnych RP – nadzorowany przez szefa MON; sieci i systemy nadzoru epidemiologicznego i kontroli chorób zakaźnych; system stacji wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych i placówek prowadzących pomiary skażeń promieniotwórczych; system wykrywania i alarmowania o zagrożeniach uderzeniami z powietrza.

Plany ewakuacji ludności i dóbr kultury

Wójt lub burmistrz, czy prezydent miasta, a także starosta, wojewoda i szef MSWiA mają być odpowiedzialni za plany ewakuacji ludności. Plany te mają zawierać m.in. liczbę osób przewidzianych do ewakuacji; wykaz dóbr kultury i dziedzictwa narodowego przewidzianych do ewakuacji; wykaz dróg i linii kolejowych, które mają zostać wykorzystane do ewakuacji; wykaz miejsc zakwaterowania; wykaz niezbędnych sił i środków transportu, które można użyć do ewakuacji.

System bezpiecznej łączności państwowej

Projekt zakłada również utworzenie systemu bezpiecznej łączności państwowej. Operatorem systemu będzie szef MSWiA, który zapewni interoperacyjność między systemami łączności administracji publicznej, służb mundurowych podległych MSWiA z systemami podległymi MON. System ma także umożliwiać ostrzeganie, powiadamianie i alarmowanie ludności o zagrożeniach i komunikację służb państwowych i podmiotów ochrony ludności. Ma również zapewniać funkcjonowanie bezpiecznych cyfrowych kanałów łączności w sieci stacjonarnej, radiowej, komórkowej i satelitarnej. Obiekty zbiorowej ochrony, zgodnie z propozycją, zostaną podzielone na budowle ochronne i tymczasowe miejsca doraźnego ukrycia. Do tych pierwszych zaliczane są schrony (budowle hermetyczne z urządzeniami filtrowentylacyjnymi) oraz ukrycia (o konstrukcji niehermetycznej); do drugich - obiekty budowlane przystosowane do tymczasowego ukrycia ludzi. (PAP)