Znajomość tylko jednego języka obcego

Według danych Eurostatu innymi krajami, w których ponad 50 procent respondentów deklarowało znajomość tylko jednego, ojczystego języka, są Rumunia i Węgry. W Rumunii 64,2 procent badanych stwierdziło, że włada tylko rumuńskim. Na Węgrzech 57,6 procent respondentów porozumiewa się wyłącznie w języku ojczystym.

Także w Hiszpanii i Francji odsetek respondentów, którzy nie władają innym językiem niż ich ojczysty, jest wyższy niż średnia europejska wynosząca 35,4 proc.

Kraje Europy Północnej na drugim biegunie

Reklama

Kraje Europy Północnej, Norwegia, Dania i Szwecja, należą do krajów o większej biegłości w zakresie umiejętności językowych – we wszystkich przypadkach mniej niż 10 procent respondentów w ich krajach twierdzi, że zna tylko swój język ojczysty.

Dane dla Polski

W Polsce jedna trzecia respondentów włada wyłącznie językiem polskim. Dane Eurostatu pokazują, że 32,9 proc. badanych stwierdziło, że nie władają innym językiem niż ich język ojczysty.

ikona lupy />
Odsetek osób w wieku 25-64 lat, którzy nie znają języka innego niż ojczysty / statista.com