W całej Unii Europejskiej godzinowe koszty pracy w przemyśle były na poziomie 29,1 euro, a w eurolandzie - 35,1 euro. W budownictwie wyniosły odpowiednio 26 i 29,3 euro. W usługach godzinowe koszty pracy wyniosły 28,8 euro w UE i 31,6 euro w strefie euro. W gospodarce głównie niebiznesowej (z wyłączeniem administracji publicznej) oszacowano je na poziomie 30,3 i 33,6 euro.

Średnie godzinowe koszty pracy dla całej Wspólnoty maskują znaczne różnice występujące między państwami członkowskimi UE. Najniższe godzinowe koszty pracy odnotowano w Bułgarii (7 euro) i Rumunii (8,5 euro), a najwyższe w Danii (46,9 euro), Luksemburgu (43 euro) i Belgii (41,6 euro).

W Polsce w 2021 r. godzina pracy kosztowała 11,5 euro, z czego 9,4 przypadało na płace i wynagrodzenia, a 2,1 euro na koszty pozapłacowe.

Dwoma głównymi składnikami kosztów pracy są płace i pensje oraz koszty pozapłacowe (np. składki na ubezpieczenia społeczne pracodawców). Udział kosztów pozapłacowych w całkowitych kosztach pracy dla całej gospodarki wyniósł 24,6 proc. w UE i 25,1 proc. w strefie euro.

Reklama

Najniższy udział kosztów pozapłacowych odnotowano na Litwie (3,7 proc.) i Irlandii (8,7 proc.), a najwyższy w Szwecji (32,0 proc.), Francji (31,9 proc.) i Włoszech (28,3 proc.).

W Polsce koszty pozapłacowe stanowiły 18,3 proc. ogólnych kosztów pracy.

W 2021 r. w porównaniu z 2020 r. godzinowe koszty pracy na poziomie całej gospodarki wyrażone w euro wzrosły o 1,7 proc. w UE i o 1,2 proc. w strefie euro.

W strefie euro godzinowe koszty pracy wzrosły we wszystkich państwach członkowskich z wyjątkiem Włoch, gdzie praca potaniała o 1,6 proc. i Hiszpanii (spadek o 0,3 proc.). Największy wzrost odnotowano na Litwie (+12,5 proc.), Estonii (+6,5 proc.), Cyprze i Słowenii (po +6,2 proc.) oraz Łotwie (+6,1 proc.). W Polsce w 2021 r. koszty zatrudnienia wyrażone w euro były wyższe niż w 2020 r. o 5,3 proc.

W przypadku państw członkowskich spoza strefy euro godzinowe koszty pracy wyrażone w walucie krajowej wzrosły w 2021 r. we wszystkich krajach, przy czym największy wzrost odnotowano w Bułgarii (+9,1 proc.), Polsce (+8,2 proc.) i na Węgrzech (+7,3 proc.). Najmniej wzrosły w Szwecji i Chorwacji (po +3,0 proc.).