W Unii Europejskiej w 2021 r. wskaźnik pogłębionej deprywacji materialnej i społecznej wśród ogółu ludności (wszystkie osoby mieszkające w prywatnych gospodarstwach domowych) był na poziomie 6,3 proc. W 2022 r. wskaźnik skoczył do poziomu 6,7 proc.

Wskaźnik pogłębionej deprywacji materialnej i społecznej w krajach UE

Reklama

Najwyższy odsetek młodych ludzi dotkniętych głęboką deprywacją materialną i społeczną był w najbiedniejszych krajach Europy Wschodniej.

W 2022 r. w całej UE w najgorszej sytuacji są młodzi ludzie z Rumunii, gdzie ponad jedna czwarta (25,4 proc.) doświadczyła poważnej deprywacji materialnej i społecznej.

Kolejna była Bułgaria, gdzie 18,6 proc. młodych w wieku 15–29 lat doświadczyło biedy, a za nią znalazła się Grecja (14,9 proc.).

Polska znalazła się wśród państw, które notowały wskaźnik na poziomie poniżej 3 proc. W grupie tej, obok Polski, znalazły się: Słowenia, Austria, Luksemburg, Chorwacja Czechy, Holandia, Estonia, Malta, Cypr, Finlandia i Szwecja.

W 2022 r. w Polsce wskaźnik pogłębionej deprywacji materialnej i społecznej był na poziomie 1,8 proc., co oznacza znaczną poprawę w porównaniu z poprzednim rokiem. W 2021 r. wskaźnik wynosił 2,1 proc. Wskaźnik dla ogółu ludności w Polsce w 2022 roku był na poziomie 2,9 proc.

Wskaźnik zagrożenia ubóstwem wśród młodych ludzi w UE

W 2022 r. ogólny wskaźnik zagrożenia ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (AROPE) dla młodych ludzi w wieku 15–29 lat wyniósł 24,5 proc., czyli o 2,9 punktu procentowego (p.p.) więcej niż wskaźnik dla całej populacji (21,6 proc.).

Najbardziej zagrożeni ubóstwem lub wykluczeniem społecznym są młodzi ludzie w Rumunii, Bułgarii i Grecji. W tych trzech krajach wskaźnik był na poziomie powyżej 30 proc. i wynosiły odpowiednio 37,9 proc., 32,4 proc. i 30,7 proc.

Najniższe zagrożenie ubóstwem w 2022 r. było w Czechach i Słowenii, gdzie tylko nieco ponad 10 proc. (odpowiednio 10,5 proc. i 10,7 proc.) młodych ludzi było zagrożonych biedą.

Wskaźnik zagrożenia ubóstwem młodych ludzi w Polsce

W 2022 roku Polska na tle innych państw Wspólnoty wypadła całkiem nieźle. Nad Wisłą odnotowano wskaźnik na poziomie 16,7 proc. i był to szósty najniższy wskaźnik zagrożenia ubóstwem młodych ludzi w całej Unii Europejskiej.