W środę odbyło się wspólne posiedzenie sejmowych komisji infrastruktury oraz rolnictwa i rozwoju wsi. Tematem obrad było przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia komunikacyjnego mieszkańców terenów wiejskich.

Przedstawiciele MI odpytywani przez posłów

Na posiedzeniu obecni byli przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Infrastruktury. Na zadane pytania oraz problemy, poruszone w dyskusji odpowiadali: szef MI Arkadiusz Marchewka oraz dyrektor Departamentu Transportu Drogowego Renata Rychter.

Reklama

W dyskusji wzięli udział członkowie komisji oraz przedstawiciele społeczni. Poruszono m. in. problemy związane z brakiem standaryzacji oferty transportowej w gminach; brakiem wystarczającej ilości linii komunikacyjnych pomiędzy miastami i terenami wiejskimi oraz kłopoty z ich jakością; zbyt niskich środków, przeznaczanych na wsparcie rozwoju transportu zbiorowego; braku aktualnych danych, dotyczących zjawiska wykluczenia komunikacyjnego; braku odpowiednich rozwiązań legislacyjnych; braku realizacji postulatu wyborczego dot. zerowego VAT-u w kontekście transportu publicznego.

Minister Infrastruktury zapewnił, że w ministerstwie dostrzegają potrzebę rewizji podstaw prawnych z zakresu przepisów dot. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu. "Rozpoczęliśmy już analizę możliwości zmian tych rozwiązań" - powiedział. Jak zaznaczył, właśnie w tym celu, 25 kwietnia odbyło się spotkanie z branżą transportu zbiorowego, na którym osoby reprezentujące branżę przedstawiły szereg postulatów. Poinformował również, że Ministerstwo Finansów pracuje nad zagadnieniem, dot. zerowej stawki VAT.

Gdzie brakuje komunikacji publicznej?

Dyrektor Departamentu Transportu Drogowego Renata Rychter zaznaczyła, że aby zacząć walczyć z wykluczeniem komunikacyjnym, potrzebne są dane jakościowe, wskazujące na identyfikację tych obszarów, w których występują problemy. "W tym kierunku są prowadzone analizy, dotyczące zmiany ustawy o publicznym transporcie zbiorowym i ustawy o funduszu" - powiedziała. Wskazała, że ma to na celu zachęcenie organizatorów publicznego transportu zbiorowego do zwracania większej uwagi na standardy jakościowe. Celem zmian byłoby również ułatwienie pasażerom dostępu do informacji o możliwych liniach komunikacyjnych, tak, aby mogli wybierać najbardziej dogodne połączenia.

Rychter zaznaczyła również, że aktualnie najistotniejsze z postulowanych zmian, dotyczą obowiązków w zakresie planów transportowych. Przypomniała, że nie wszyscy organizatorzy transportu zbiorowego są obecnie zobowiązani do tworzenia takich planów. "Wydaje się, że zasadnym postulatem jest, żeby plan transportowy był punktem wyjścia, jeśli chodzi o proces planowania i później już organizacji publicznego transportu zbiorowego" - powiedziała. Zwróciła uwagę na konieczność wyznaczenia standardów wykonywania połączeń na gruncie krajowym. Chodzi o "unifikowane, jednolite ramy, zasady - jak połączenia mają być realizowane i z jaką częstotliwością". Dodała, że ustandaryzowane powinny zostać również zasady, dotyczące przystanków, dworców, środków transportu, sposobów oznakowania i informacji o połączeniach.

Dyrektor DTD poruszyła również kwestię programu Gospostrateg, nad którym prace mają zakończyć się w 2025 roku. Jednym z punktów tego projektu, który dotyczy badań nad zjawiskiem wykluczenia komunikacyjnego w kontekście funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w Polsce, ma być przygotowanie mapy wykluczenia komunikacyjnego. Jak podkreśliła, ma być to mapa interaktywna, której dane będą mogły być na bieżąco aktualizowane. "Będzie dawała narzędzie do właściwego identyfikowania tych obszarów, dla których pomoc publiczna jest najbardziej potrzebna i oczekiwana" - podkreśliła.

autor: Krzysztof Blusiewicz