Umowa przedwstępna

"Zgodnie z pismem [otrzymanym przez Torpol] przedmiotem umowy jest zobowiązanie jej stron do dokonania czynności zamknięcia, w wyniku realizacji których dojdzie do kupna przez CPK wszystkich akcji należących do TFS, a tym samym do przejęcia kontroli na spółką w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 275). Jak poinformowano w piśmie, zobowiązania stron do wykonania czynności zamknięcia są uzależnione od standardowych w tego rodzaju transakcjach warunków zawieszających, w tym uzyskania odpowiednich zgód korporacyjnych, a także uzyskania zgody na koncentrację na zasadach i w trybie określonych w ustawie" - czytamy w komunikacie.

Torpol ujawnił z opóźnieniem, że 13 kwietnia 2022 r. spółka otrzymała od Centralnego Portu Komunikacyjnego pismo, w którym wskazano, że CPK rozważa nabycie, bezpośrednio przez CPK lub poprzez kontrolowany przez CPK podmiot, do 100% wszystkich akcji spółki oraz że większościowy akcjonariusz spółki, tj. Towarzystwo Finansowe Silesia wyraża gotowość do podjęcia rozmów w sprawie sprzedaży wszystkich posiadanych przez siebie akcji Torpolu, w związku z czym planowane jest przez CPK przeprowadzenie w tym celu badania due diligence spółki.

Reklama

13 kwietnia 2022 r. zarząd Torpolu podjął uchwałę w sprawie zezwolenia na przeprowadzenie przez potencjalnego inwestora badania due diligence w celu rozważania nabycia przez niego do 100% akcji, pod warunkiem zawarcia przez Torpol oraz potencjalnego inwestora umowy o poufności, podano także.

"Spółka wyjaśnia, iż niezwłoczne przekazanie do publicznej wiadomości wskazanej powyżej informacji poufnej naruszyłoby uzasadniony interes spółki. CPK jest spółką Skarbu Państwa powołaną do realizacji programu wieloletniego Centralnego Portu Komunikacyjnego obejmującego budowę w Polsce nowego lotniska centralnego oraz koordynacji i realizacji inwestycji towarzyszących, w tym nowej sieci linii kolejowych, dróg ekspresowych, autostrad i pozostałej infrastruktury technicznej. Pozyskanie strategicznego inwestora branżowego odpowiedzialnego za budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego może oznaczać zatem dla spółki szereg korzyści, szans lub synergii biznesowych. Naruszenie uzasadnionych interesów spółki polegałoby zatem w szczególności na możliwym negatywnym wpływie niezwłocznej publikacji opóźnionej informacji na przebieg i wynik negocjacji pomiędzy stronami transakcji" - napisał także Torpol. (ISBNews)

CPK: Inwestujemy w Torpol, by ułatwić ambitny program budowy tzw. szprych CPK

Celem podpisanej dziś umowy nabycia przez Centralny Port Komunikacyjny (CPK) pakietu kontrolnego spółki Torpol (38% akcji) jest ułatwienie budowy tzw. szprych CPK, czyli linii kolejowych prowadzących m.in. do nowego lotniska oraz chęć zmniejszenia ryzyka braku odpowiednich zasobów wykonawczych na potrzeby tego zadania, poinformowali przedstawiciele CPK i rządu.

"Celem inwestycji CPK w Torpol jest chęć zmniejszenia ryzyka braku odpowiednich zasobów wykonawczych na potrzeby realizacji ambitnego programu inwestycyjnego CPK. Z naszego punktu widzenia ważne jest, żeby wykonawcy kolejowi byli zdolni do realizacji rozbudowanych programów inwestycyjnych, posiadali wiarygodność finansową, a jednocześni byli konkurencyjni" - powiedział wiceminister funduszy i polityki regionalnej oraz pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała, cytowany w komunikacie CPK.

Jak zauważył, dotychczasowe problemy w realizacji dużych inwestycji kolejowych w Polsce wynikały m.in. z ograniczeń po stronie wykonawców, np. kompetencyjnych, sprzętowych, kadrowych i finansowych, "a czasami też nieodpowiedniego podziału ryzyka między wykonawcę i zamawiającego".

"Nabycie przez CPK spółki wykonawczej będzie stymulować dalszy rozwój i konkurencyjność rynku budowlanego, co jest potrzebne dla projektowanych przez nas inwestycji" - dodał.

CPK podkreśliło, że transakcja była prowadzona według standardów rynkowych. Została poddana analizie rentowności i otrzymała pozytywny wynik tzw. testu prywatnego inwestora.

"CPK to największy program infrastrukturalny w RP"

"CPK to największy program infrastrukturalny w RP. Torpol to jedna z najważniejszych spółek budowlanych w Polsce. Przejęcie przez CPK kontroli nad Torpolem nie oznacza, że będzie on uzyskiwać kontrakty na preferencyjnych zasadach. Obie strony mogą jednak ze spokojem inwestować w długoterminowe relacje oparte na zaufaniu. CPK jako inwestor strategiczny Torpolu to dobra informacja dla innych zamawiających i dla polskiego rynku infrastrukturalnego, dla którego metody realizacji projektów oparte na partnerskiej współpracy między zamawiającym a wykonawcami to kolejny skok rozwojowy" - powiedział prezes CPK Mikołaj Wild.

"Towarzystwo Finansowe Silesia jest spółką państwową w nadzorze Ministra Aktywów Państwowych, która ma na swoim koncie sporo projektów zrealizowanych z sukcesem. Jednym z nich jest rozwój Torpolu, jaki dokonał się w okresie zaangażowania kapitałowego Silesii. Pozyskanie dla Torpolu inwestora branżowego stwarza dzisiaj możliwość dalszego wzrostu pozycji tej spółki na rynku inwestycji kolejowych i jednocześnie ma ważne znaczenie dla strategicznego projektu CPK" - dodał wiceminister aktywów państwowych Karol Rabenda.

Torpol realizował w przeszłości projekty typu greenfield i ma wielobranżową praktykę w inwestycjach w sektorach: kolejowym, drogowym i kubaturowym. Spółka odpowiadała m.in. za budowę dworca Łódź Fabryczna, przypomniano w materiale.

Kolejny krok to wniosek do UOKiK

Po podpisaniu umowy w sprawie Torpolu kolejnym krokiem jest pozyskanie zgód korporacyjnych i skierowanie do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosku o zgodę na dokonanie transakcji.

Spółka CPK przygotowuje budowę 10 tzw. szprych, prowadzących z różnych regionów Polski do Warszawy i nowego lotniska. W sumie to ok. 2 000 km nowych linii kolejowych, które mają zostać zrealizowane do końca 2034 r. Studia wykonalności (tzw. STEŚ) są opracowywane już dla 1 500 km z nich. Z tego dla 140-kilometrowego odcinka Kolei Dużych Prędkości między Warszawą i Łodzią, dla 200 km między Łodzią i Wrocławiem oraz 40 km w rejonie Rzeszowa CPK ma już warianty inwestorskie. W pierwszej połowie roku spółka planuje rozpoczęcie prac przy budowie 4-kilometrowego tunelu dalekobieżnego w rejonie Łodzi Fabrycznej, przypomniano.

Torpol specjalizuje się w budowie oraz modernizacji stacji, linii i szlaków kolejowych oraz linii tramwajowych. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2014 roku. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 121,42 mln zł w 2021 r.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który ma zintegrować transport lotniczy, kolejowy i drogowy. CPK jest w 100% własnością Skarbu Państwa.

Torpol: CPK jako inwestor to szansa na szybszy rozwój

Pozyskanie CPK jako inwestora branżowego przez Torpol daje dodatkowe bodźce i szanse na szybszy i ukierunkowany rozwój, szczególnie w zakresie nowoczesnych technologii i rozwiązań w obszarze budowy linii kolejowych wysokich prędkości (KDP), ocenił prezes Grzegorz Grabowski.

"Nabycie przez CPK akcji od TFS, ze względu na taki sam poziom powiązania tych spółek ze Skarbem Państwa, nie wpłynie w praktyce ani na strukturę akcjonariatu ani na zakres kontroli nad spółką jej przyszłego głównego akcjonariusza. Jednak pozyskanie CPK jako inwestora branżowego przez Torpol daje dodatkowe bodźce i szanse na szybszy i ukierunkowany rozwój, posiadanych już przez spółkę kompetencji, szczególnie w zakresie nowoczesnych technologii i rozwiązań w obszarze budowy linii kolejowych wysokich prędkości i związanych z tym systemów zasilania sieci trakcyjnej prądu przemiennego, jak również uzyskanie synergii biznesowych w innych obszarach działalności" - powiedział Grabowski, cytowany w komunikacie.

"Należy również podkreślić, że dotychczasowa współpraca z TFS (inwestorem finansowym) była i jest bardzo dobra, stabilizowała rozwój spółki, a w szczególnie trudnych okresach umożliwiała uzyskanie finansowania realizacji niektórych projektów. Obecnie Torpol jest jednym z liderów rynku modernizacji linii kolejowych i jest w pełni gotowy do realizacji dużych, skomplikowanych kontraktów wielobranżowych infrastrukturalnych, w tym planowanych przez CPK inwestycji kolejowych, które pozwalają na dywersyfikację podmiotową sprzedaży usług świadczonych przez spółkę" - dodał prezes.