"Ze względu na jednorazowe odpisy na łączną kwotę 552 mln zł brutto Grupa odnotowała stratę netto. Odpisy aktualizujące wartość niefinansowych aktywów trwałych dokonane zostały w I oraz w II kwartale, odpowiednio na 305 mln zł i 247 mln zł. Mają one jedynie charakter niegotówkowy i nie wpływają na sytuację finansową i płynność Grupy" - czytamy w komentarzu.

Zysk brutto na sprzedaży wyniósł 119 mln zł wobec 464 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 316 mln zł w II kw. 2016 r. wobec 2 512 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2016 r. spółka miała 119 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 530 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 4 937 mln zł w porównaniu z 5 425 mln zł rok wcześniej. EBITDA wyniosła 1 090 mln zł i była niższa o 11% w stosunku do wyniku sprzed roku, zaś zysk EBIT wyniósł odpowiednio: 71 mln zł wobec 765 mln zł rok wcześniej.

"Grupa Energa notuje stabilne i przewidywalne dla rynku wyniki finansowe, mimo zmieniających się warunków regulacji prawnych i rynkowych. Konsekwentnie realizujemy nasze plany - w I półroczu wydatki inwestycyjne były o 27% wyższe niż w tym samym okresie zeszłego roku, w samym Segmencie Dystrybucji wzrosły one o 29%. Efekty widać w wyraźniej poprawie wskaźników ciągłości zasilania" - podkreślił prezes Dariusz Kaśków, cytowany w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2016 r. wyniósł 836 mln zł wobec 896 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Energa to trzeci największy operator systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii, a także trzeci największy sprzedawca energii elektrycznej do odbiorców końcowych w 2015 r. Akcje spółki od grudnia 2013 r. są notowane na GPW.

(ISBnews)