Podstawą przyjęcia kandydata na służbę w Agencji Wywiadu jest pozytywny wynik postępowania kwalifikacyjnego. Poddani mu zostają tylko niektórzy z zainteresowanych - wybrani na podstawie przesłanych formularzy i życiorysów.

Czym zajmuje Agencja Wywiadu?

Agencja Wywiadu jest służbą specjalną stojącą na straży zewnętrznego bezpieczeństwa państwa. Do jej głównych zadań należą:

 • zdobywanie, analizowanie i przekazywanie odpowiednim organom informacji, które mogą mieć istotne znaczenie dla bezpieczeństwa i pozycji międzynarodowej Polski;
Reklama
 • rozpoznawanie zagrożeń z zewnątrz i zapobieganie zdarzeniom naruszającym bezpieczeństwo czy działającym na szkodę obronności, niepodległości i nienaruszalności terytorium kraju;
 • ochrona zagranicznych przedstawicielstw Rzeczypospolitej Polskiej i ich pracowników przed działaniami obcych służb specjalnych oraz innymi zagrożeniami dla polskich interesów;
 • zapewnienie ochrony kryptograficznej łączności z polskimi placówkami dyplomatycznymi i konsularnymi oraz poczty kurierskiej;
 • rozpoznawanie międzynarodowego terroryzmu, ekstremizmu oraz międzynarodowych grup przestępczości zorganizowanej oraz wykrywanie międzynarodowego obrotu bronią środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi oraz towarami o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa kraju;
 • prowadzenie wywiadu elektronicznego.

Kto może pełnić służbę w Agencji Wywiadu?

Aby zostać członkiem AW należy spełnić szereg kryteriów formalnych, tj:

 • posiadać polskie obywatelstwo;
 • korzystać z pełni praw publicznych;
 • wykazywać niebudzącą sprzeciwu postawę moralną, patriotyczną oraz obywatelską;
 • dać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;
 • posiadać co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe i określone kwalifikacje zawodowe oraz zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych;
 • deklarować gotowość podporządkowania się szczególnej dyscyplinie służby.

Od czego zacząć?

Zainteresowani służbą muszą zacząć od wypełnienia specjalnego formularza, który można znaleźć TUTAJ. Do dokumentu należy dołączyć CV w formacie PDF. Na podstawie przesłanych zgłoszeń kierownik jednostki organizacyjnej wybiera kandydatów, z którymi kontaktuje się osobiście, informując o przyjęciu podania. W przypadku niespełnienia wymogów przez kandydata, jednostka ma prawo odrzucić zgłoszenie lub przerwać postępowanie kwalifikacyjne bez podawania przyczyn.

Jakie dokumenty należy dostarczyć

Kandydaci poinformowani o zaakceptowaniu ich podania, zobowiązani są dostarczyć jednostce organizacyjnej poniższe dokumenty:

 • wypełniony kwestionariusz osobowy wraz z 3 aktualnymi fotografiami;
 • własnoręcznie napisany życiorys;
 • świadectwa pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby;
 • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, w tym specjalistyczne;
 • książeczkę wojskową
 • wypełnioną ankietę bezpieczeństwa osobowego, określoną w przepisach ustawy o ochronie informacji niejawnych;
 • inne dokumenty, w szczególności potwierdzające jego umiejętności i osiągnięcia zawodowe.

Rozmowa kwalifikacyjna

Kolejnym etapem postępowania rekrutacyjnego jest rozmowa kwalifikacyjna. Funkcjonariusz pełniący służbę w jednostce organizacyjnej przeprowadza ją z kandydatem w celu zbadania jego predyspozycji do pełnienia służby, motywacji do jej podjęcia oraz poznania cech osobowości zainteresowanego.

Test sprawnościowy

Kandydat na stanowisko wymagające szczególnych umiejętności i predyspozycji fizycznych może być poddany testowi sprawności fizycznej, badaniom psychologicznym i psychofizjologicznym lub innym mającym pomóc w ustaleniu niezbędnych predyspozycji.

Służba przygotowawcza

Osobę przyjętą do służby w AW mianuje się funkcjonariuszem w służbie przygotowawczej na okres 3 lat. Po upływie okresu służby przygotowawczej i uzyskaniu pozytywnej oceny ogólnej w opinii służbowej funkcjonariusz zostaje mianowany na stałe.

>>> Czytaj też: Praca w policji. Tak wygląda proces kwalifikacyjny