BZ WBK 

Bank Zachodni WBK odnotował 438,73 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 453,04 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. >>>>   

Należności brutto od klientów Banku Zachodniego WBK zwiększyły się w skali roku o 5,1% do 114,41 mld zł w I kw. 2018 r., podał bank. Wskaźnik kredytów niepracujących wyniósł 6% (wobec 5,8% na 31 grudnia 2017 r. i 6,4% na 31 marca 2017 r.) >>>>    

Bank Zachodni WBK będzie dążył do maksymalizacji wypłaty dywidendy w kolejnych latach. Po zakończeniu połączenia z Deutsche Bankiem Polska, bank będzie miał 1,5 mld zł niepodzielonego zysku z lat 2016 i 2017, poinformował prezes Michał Gajewski. >>>>   

Bank Zachodni WBK intensywnie pracuje nad nową strategia dla segmentu private banking. Bank potwierdza, że fuzja prawna i operacyjna z wydzieloną częścią Deutsche Bank Polska zakończy się w IV kw. 2018 roku, poinformował prezes Michał Gajewski. >>>> 

Koszty rebrandingu na Santander Bank Polska będą rozłożone na dwa lata, poinformował prezes Banku Zachodniego WBK Michał Gajewski. >>>> 

Bank Zachodni WBK intensywnie pracuje nad nową strategia dla segmentu private banking. Bank potwierdza, że fuzja prawna i operacyjna z wydzieloną częścią Deutsche Bank Polska zakończy się w IV kw. 2018 roku, poinformował prezes Michał Gajewski. >>>> 

Bank Zachodni WBK miał 0,5 mln rachunków "Konto jakie chcę" na koniec I kw. br. Bank otworzył pierwsze placówki w nowym modelu, poinformował prezes Michał Gajewski. >>>>  

Bank Zachodni WBK podtrzymuje, że chce w tym roku wypracować lepszy wynik netto niż w 2017 r. poinformował prezes Michał Gajewski. >>>>  

Ursus

Ursus odnotował 4 mln zł jednostkowej straty przy 259 mln zł przychodów w 2017 r., poinformowała spółka, prezentując wstępne dane. >>>>  

Bank Millennium

Bank Millennium odnotował 155,28 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 140,5 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. >>>>  

Kredyty netto ogółem Grupy Banku Millennium osiągnęły poziom 48 mld zł na koniec marca 2018 r., co oznacza wzrost o 2,1% r/r, podała instytucja. Udział należności zagrożonych w portfelu (pod MSSF9) wynosił na koniec marca 2018 roku 4,86%. >>>> 

Bank Millennium oczekuje utrzymania sprzedaży kredytów hipotecznych i gotówkowych na poziomie 250 mln zł miesięcznie w kolejnych kwartałach, poinformował prezes Joao Bras Jorge. >>>>  

>>> Zobacz też rekomendacje  

Mostostal Zabrze

Mostostal Zabrze odnotował 79,9 mln zł skonsolidowanej straty netto przy 650,4 mln zł przychodów w 2017 r., poinformowała spółka, prezentując wstępne dane. >>>>  

Banco Santander

Banco Santander odnotował 2 054 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 1 867 mln euro zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. >>>>  

BBI Development

BBI Development odnotowało 19,36 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 5,22 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

W warszawskiej inwestycji Złota 44 do kupienia pozostało 35% apartamentów, poinformowali inwestorzy - Amstar i BBI Development. >>>> 

Qumak

Qumak zaprezentował główne założenia biznesowe i strategiczne funkcjonowania holdingu po połączeniu z Euvic. Zgodnie z nimi, grupa ma osiągnąć około 450 mln zł przychodu i 30 mln zł zysku w 2020 roku, poinformowała spółka. >>>>  

Archicom 

Zarząd Archicomu zdecydował o rekomendowaniu walnemu zgromadzeniu wypłaty 42,25 mln zł dywidendy z zysku za 2017 r., tj. łącznie 1,65 zł na akcję (tj. jeszcze po 1,44 zł na akcję po uwzględnieniu wypłaconej już dywidendy zaliczkowej), podała spółka. >>>> 

Kogeneracja

Zmieniona polityka dywidendowa Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja zakłada rekomendowanie przez zarząd wypłacania dywidendy w latach 2018-2022 w wysokości od 10% do 40% wyniku jednostkowego netto, korygowanego o wielkość odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych, podała spółka. Za 2017 r. zarząd zarekomendował 2,7 zł na akcję. >>>> 

Biomed-Lublin

Strategia rozwoju Biomed-Lublin na lata 2018-2022 zakłada budowę zakładu produkcyjnego kosztem ok. 150 mln zł, co pozwoli na zwiększenie wielkości produkcji trzech produktów strategicznych i osiągnięcie przychodów powyżej 100 mln zł rocznie, podała spółka. >>>> 

Biomed Lublin chce do końca bieżącego roku dopiąć finansowanie projektu nowej fabryki, którego wartość szacuje na łącznie 150 mln zł, poinformował prezes Marcin Piróg. Wśród priorytetów finansowych podkreśla szczególnie stałą poprawę rentowności działalności. >>>> 

Comp

Comp odnotował 0,17 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 6,47 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej ogółem wyniósł 0,68 mln zł wobec 5,07 mln zł straty rok wcześniej. >>>>   

Asseco BS

Akcjonariusze Asseco Business Solutions postanowili wypłacić dywidendę za 2017 r. w kwocie 1,3 zł na jedną akcję, poinformowała spółka. >>>> 

Elzab

Elzab odnotował 1,97 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 8,62 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Polnord

Polnord podjął decyzję o dokonaniu aktualizacji wyceny wartości aktywów finansowych spółki. Aktualizacją wartości objęte zostały m.in. akcje spółki Korporacja Budowlana Dom w Kartoszynie w kwocie 28,45 mln zł oraz pożyczka wraz z należnymi odsetkami na łączną kwotę 2,68 mln zł, udzielona przez Polnord na rzecz spółki Korporacja Budowlana Dom w Kartoszynie, poinformowała spółka. Zarząd szacuje, że powyższe korekty wartości aktywów finansowych w skonsolidowanym sprawozdaniu rocznym za rok 2017 wpłyną na obniżenie skonsolidowanego wyniku brutto o kwotę ok. 31,13 mln zł. Wskazana kwota obniży również skonsolidowany wynik netto. >>>> 

Playway

Zarząd Playway będzie rekomendował wypłatę dywidendy za poprzedni rok obrotowy w wysokości minimum 90% jednostkowego zysku netto, gdy spełnione łącznie zostaną dwa warunki: planowane wpływy ze sprzedaży gier w bieżącym roku są większe niż planowane potencjalne inwestycje i koszty tworzenia gier w bieżącym roku oraz po wypłacie dywidendy w kasie spółki pozostanie minimum 15 mln zł gotówki, podał Playway, prezentując nowo przyjętą politykę dywidendową. Jednocześnie za 2017 r. zarząd zarekomendował wypłatę w wysokości 2,38 zł na jedną akcję. >>>>  

Próchnik

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych podjął decyzję o zabezpieczeniu majątku Próchnika poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego w osobie Katarzyny Joanny Uszak, licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 156, poinformowała spółka. >>>>  

Echo Investment

Echo Investment, w ramach programu emisji obligacji do maksymalnej kwoty 1 mld zł, wyemitowało obligacje kuponowe na łączną kwotę 140 mln zł, podała spółka. >>>>  

Arctic Paper

Rottneros - szwedzka spółka zależna Arctic Paper - odnotował 57 mln SEK (24 mln zł) zysku netto w I kw. 2018 r., podała grupa. >>>>   

Airway Medix

Airway Medix postanowił rozszerzyć portfolio komercjalizowanych technologii medycznych o kolejny produkt z zakresu systemów mechanicznego wentylowania pacjentów. Nowy produkt to innowacyjna maska krtaniowa (LMA), czyli wyrób
medyczny, używany do utrzymania drożności dróg oddechowych u pacjentów nieprzytomnych oraz w anestezjologii, poinformowała spółka. >>>>  

CEZ

Moody's Investors Service podniósł perspektywę ratingów CEZ do pozytywnej ze stabilnej i podtrzymał je na poziomie Baa1/(P)Baa1, podała agencja. >>>>   

Warimpex

Warimpex Finanz- und Beteiligungs nabył biurowiec B52 Office w Budapeszcie i spodziewa się, że zakończenie transakcji nastąpi przed końcem II kwartału, podała spółka. Cena nie została ujawniona. >>>>  

PGNiG, PGE, PKN Orlen 

Ministerstwo Energii, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG), Polska Grupa Energetyczna (PGE) oraz PKN Orlen zainaugurowały III edycję programu stażowego "Energia dla przyszłości", podało PGNiG. >>>>   

ZUE

Zarząd ZUE zarekomendował walnemu zgromadzeniu przeznaczenie zysku netto za rok obrotowy 2017, w wysokości 0,84 mln zł, w całości na kapitał zapasowy, podała spółka. >>>> 

LPP

Zarząd LPP zdecydował o rekomendowaniu radzie nadzorczej i walnemu zgromadzeniu przeznaczenia 73,34 mln zł z zysku za 2017 r. na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 40 zł na akcję, podała spółka. >>>> 

GetBack

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) może zdecydować o ewentualnym odwieszeniu notowań akcji i obligacji GetBack po opublikowaniu przez spółkę raportu rocznego, podała Komisja. >>>> 

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 20 kwietnia złożył w Prokuraturze Krajowej zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w związku z komunikatem GetBack SA z 16 kwietnia br., a szef KNF wszczął postępowanie w sprawie nałożenia na GetBack kary administracyjnej - poinformowała KNF we wtorkowym komunikacie. >>>> 

Grupa Kęty 

Akcjonariusze Grupy Kęty zdecydowali o przeznaczeniu 228,52 mln zł z zysku netto za 2017 r. na dywidendę, podała spółka. Dywidenda zostanie wypłacona w dwóch ratach, a jej ostateczna wysokość na akcję będzie zależała od dnia dopuszczenia do obrotu 23 747 akcji serii G. >>>>  

Lokum Deweloper

Zwyczajne walne zgromadzenie Lokum Deweloper zdecydowało o przeznaczeniu 15,12 mln zł z zysku za 2017 r. i lata poprzednie na dywidendę, co oznacza, że na każdą akcję będzie przypadała kwota 0,84 zł, podała spółka. >>>> 

Asseco SSE

Zwyczajne walne zgromadzenie Asseco South Eastern Europe zdecydowało o przeznaczeniu łącznie 26,99 mln zł na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,52 zł na jedną akcję, podała spółka. >>>> 

Mostostal Warszawa 

Akcjonariusze Mostostalu Warszawa zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2017 r. i przeznaczeniu zysku netto w wysokości 5,1 mln zł na pokrycie strat ubiegłych, wynika z treści uchwał podjętych przez walne. >>>> 

Alumetal 

Akcjonariusze Alumetalu zdecydują o przeznaczeniu łącznie 45,2 mln zł na dywidendę, czyli 2,92 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne, zwołane na 23 maja br. >>>>   

Enter Air

Zarząd Enter Air rekomenduje akcjonariuszom wypłatę dywidendy wysokości 9,65 mln zł, tj. 0,55 zł na akcję z zysku za 2017 rok, podała spółka. >>>> 

Mennica Polska

Oferta Mennicy Polskiej na dostawę monet dla Ministerstwa Finansów Tajlandii o wartości 17,75 mld USD nie została uznana za najkorzystniejszą, podała spółka. >>>> 

Idea Bank 

Akcjonariusze Idea Banku zdecydowali o przeznaczeniu zysku za 2017 r. wysokości 334,03 mln zł w całości na kapitał zapasowy, podał bank. >>>>