JSW

Robert Ostrowski pełniący funkcję zastępcy prezesa Jastrzębskiej Spółki Węglowej ds. ekonomicznych złożył rezygnację ze skutkiem na dzień 28 lutego 2018 r., podała spółka. 

Związki z Jastrzębskiej Spółki Węglowej ogłosiły w środę akcję protestacyjną, sprzeciwiając się, jak przekonują, "destabilizacji" firmy wobec spodziewanych zmian w jej zarządzie oraz – docelowo – „wyprowadzeniu” wypracowanych przez nią środków na inne inwestycje rządowe. >>>> 

Cherrypick Game

Cherrypick Games złożył w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wniosek o zatwierdzenie prospektu emisyjnego, sporządzonego w związku z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie łącznie 1 271 300 akcji, podała spółka. >>>>  

Elektrobudowa 

Rada nadzorcza Elektrobudowy odwołała Wojciecha Palecznego ze składu zarządu, w tym ze sprawowanej funkcji wiceprezesa. Jednocześnie powołała w skład zarządu Huberta Staszewskiego, Krzysztofa Czajkę oraz Sławomira Staszaka. >>>>  

Wasko, Asseco Poland

Oferta konsorcjum, w skład którego wchodzi spółka zależna Wasko - Gabos Software - lider konsorcjum - oraz Asseco Poland, została wybrana przez Radomski Szpital Specjalistyczny im. Dr. Tytusa Chałubińskiego jako najkorzystniejsza w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznegona dostawę i wdrożenie platformy e-usług realizowanej w ramach projektu "Wzrost jakości świadczeń zdrowotnych poprzez wdrożenie platformy e-usług w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym", podało Wasko. Wartość oferty wynosi 9 372 600 zł brutto. >>>> 

Asseco Poland odpisało umowę ramową z Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) na rozwój nowej wersji systemu Opera, który służy przede wszystkim do kontroli granic, podała spółka. Jest on używany do planowania wykorzystania zasobów ludzkich oraz sprzętowych przez kraje Unii Europejskiej oraz strefy Schengen podczas wspólnych działań operacyjnych. Wartość kontraktu to blisko 8 mln euro netto. Wdrożenie zostało zaplanowane na okres 2 lat.

CCC  

Niemiecki i austriacki federalny urząd antymonopolowy wydały decyzję stwierdzającą brak materialnych przesłanek do wydania sprzeciwu wobec nabycia przez CCC łącznie 30,55% udziałów w kapitale zakładowym HR Group oraz nabyciu przez Blitz GmbH 100% udziałów w spółce CCC Germany GmbH, przez co spełniony został jeden z warunków zawieszających zamknięcie transakcji, podało CCC. >>>> 

Sfinks Polska

Sfinks Polska nie zawarł umów o objęcie akcji serii P, wobec czego emisja nie doszła do skutku, podała spółka. >>>> 

W związku z niedojściem do skutku emisji akcji w ramach docelowego podwyższenia kapitału zakładowego Sfinks Polska, spółka rozpoczyna nową subskrypcję akcji serii P z wyłączeniem prawa poboru, w celu realizacji zobowiązań wobec kredytodawcy oraz pozyskania finansowania dalszej ekspansji, podał Sfinks. Główny akcjonariusz i prezes Sylwester Cacek zadeklarował objęcie części lub całości akcji tak, by zamknąć subskrypcję na wymaganym poziomie. >>>> 

>>> Zobacz też wyniki finansowe spółek

Play Communications

P4, operator sieci Play, zawarł z instytucjami finansowymi drugą umowę zmieniającą i ujednolicającą w odniesieniu do umowy kredytów uprzywilejowanych, podał Play Communications. Zmiany zapewnią spółce „większą elastyczność w zakresie harmonogramu spłat, a także poprawę warunków oprocentowania i zobowiązań". >>>>  

UniCredit

UniCredit SpA wyemitował obligacje o stałym oprocentowaniu na kwotę 2,5 mld USD i obligacji o oprocentowaniu zmiennym na kwotę 0,5 mld USD z terminem zapadalności 14 stycznia 2022 r., podała instytucja. >>>> 

Próchnik 

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) postanowił wykluczyć akcje Próchnika w upadłości z obrotu giełdowego z dniem 18 stycznia, podała spółka. >>>> 

>>> Sprawdź też notowania indeksów i akcji spółek giełdowych

Orange Polska

Orange Polska złożyło do sądu odwołanie w związku z nałożeniem na spółkę przez Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) kary 11 mln zł za - jak to ujął Urząd - "niewypełnianie obowiązków związanych z wymianą informacji pomiędzy dostawcami usług w zakresie obsługi wniosków o przeniesienie numeru w sieciach stacjonarnych", ponieważ w opinii Orange Polska kara została nałożona całkowicie niezasadnie, a dodatkowo jej kwota jest rażąco wygórowana, podała spółka. >>>>  

ABC Data

Szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży wypracowane przez grupę kapitałową ABC Data wyniosły 484 mln w grudniu i były niższe o 18% w skali roku. W całym 2018 r. szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 4,6 mld zł i były niższe o 1% r/r, podała spółka. >>>> 

Murapol

Grupa Murapol sprzedała 3,56 tys. lokali mieszkalnych w 2018 r., wypracowując wynik zbliżony do poziomu z 2017 roku, podała spółka. W tym okresie Murapol przekazał klientom 2,59 tys. lokali, czyli o ponad 125% więcej r/r. W samym IV kw. w wynikach finansowych firmy zostaną rozpoznane przekazania 1,39 tys. lokali, co jest rekordem w historii Murapolu. >>>>  

PKN Orlen

Baltic Power, spółka z Grupy Orlen, rozpoczyna badania środowiskowe oraz pomiary warunków wietrzności na obszarze posiadanej koncesji na morską farmę wiatrową na Bałtyku. Celem prac jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i określenie produktywności morskiej farmy wiatrowej. >>>>  

Bank Pekao  

Rok 2019 zapowiada się pozytywnie z punktu widzenia fuzji i przejęć oraz możliwości udziału Banku Pekao w finansowaniu tego rodzaju transakcji, uważa prezes Pekao Michał Krupiński. >>>> 

Energa 

Rada nadzorcza Energi Obrót - spółki zależnej Energi - ogłosiła postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko prezesa, podała spółka. >>>> 

Famur

TDJ Equity I, akcjonariusz Famuru, zakończył proces przyspieszonej budowy księgi popytu (ABB), w ramach którego sprzedał 57 476 321 akcji, stanowiących 10% w kapitale zakładowym Famuru, po 4,8 zł za akcję, podała spółka. >>>>