Przychody odsetkowe wyniosły w pierwszych sześciu miesiącach roku 49,45 mld zł wobec 38,74 mld zł po maju, a w skali roku wzrosły o 102,7 proc. Koszty odsetkowe wyniosły 12,4 mld zł wobec 8,9 mld zł po maju.

Przychody z opłat i prowizji wyniosły 12,11 mld zł, wobec 9,96 mld zł po maju (wzrost o 15,5 proc. r/r). Koszt wyniosły po czerwcu 2,74 mld zł wobec 2,25 mld zł po maju.

Odpisy (utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości z tytułu aktywów finansowych nie wycenianych według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat) wyniosły 3,6 mld zł, rosnąc o 5,8 proc. r/r.