W ramach prac dotyczących wydzielenia aktywów węglowych i ich integracji w Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE) minister aktywów państwowych złożył propozycje nabycia przez Skarb Państwa aktywów węglowych Polskiej Grupie Energetycznej (PGE), Tauronowi Polska Energia, Enei i Enerdze, podały spółki.

PGE otrzymała propozycję sprzedaży na rzecz Skarbu Państwa wszystkich posiadanych akcji spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (100 proc.) celem utworzenia NABE.

Dokument będzie przedmiotem dalszych negocjacji PGE ze Skarbem Państwa

"Dokument w szczególności zawiera propozycję ceny nabycia akcji PGE GiEK, kluczowe warunki ekonomiczno-prawne przeprowadzenia transakcji, w tym kluczowe postanowienia przedwstępnej umowy sprzedaży oraz przyrzeczonej umowy sprzedaży, a także proponowany mechanizm rozliczenia długu wewnątrzgrupowego PGE GiEK wobec emitenta" - czytamy w komunikacie PGE.

Reklama

Zgodnie z dokumentem, kwota ceny sprzedaży akcji PGE GiEK (equity value) wynosi 849 mln zł w oparciu o wartość przedsiębiorstwa (enterprise value) ustaloną na dzień 30 września 2022 r. (rozliczenie według mechanizmu locked-box) skorygowaną o wartość długu netto.

"Dokument przewiduje, że zadłużenie PGE GiEK wobec emitenta w kwocie 5,4 mld zł podlegać będzie spłacie przez okres 8 lat od momentu zawarcia transakcji, a spłata 70 proc. długu zostanie objęta gwarancją ze strony Skarbu Państwa. Ewentualne pozostałe zadłużenie istniejące na dzień nabycia przez Skarb Państwa akcji PGE GiEK (o ile wystąpi) zostanie spłacone przez NABE z kredytu udzielonego NABE przez banki w ramach transakcji" - czytamy dalej.

Dokument będzie przedmiotem dalszych negocjacji PGE ze Skarbem Państwa, których celem będzie ostateczne uzgodnienie i podpisanie dokumentu podsumowującego warunki transakcji nabycia przez Skarb Państwa akcji PGE GiEK. Dokument zostanie podpisany tylko w przypadku zakończenia negocjacji Skarbu Państwa ze wszystkimi spółkami, tj.: PGE, Enea, Energa oraz Tauron Polska Energia.

"Z zadowoleniem przyjmujemy przedstawienie PGE i pozostałym spółkom energetycznym warunków transakcji przejęcia aktywów węglowych. To przełomowy krok w procesie tworzenia NABE. Szczegółowe warunki transakcji będą jeszcze przedmiotem negocjacji. Z kolei jej finalizacja ograniczy ryzyka kosztów CO2 Grupy i otworzy PGE na możliwość pozyskiwania finansowania na inwestycje zgodne ze strategicznym kierunkiem, który - jako lider transformacji energetycznej w Polsce - sobie wyznaczyliśmy. Równocześnie zadłużenie PGE GiEK względem PGE S.A. zostanie uregulowane i będzie konsekwentnie spłacane, co oprócz uzyskanej kwoty ze sprzedaży nie pozostanie bez znaczenia dla naszego potencjału finansowania inwestycji transformacyjnych. W ten sposób budować będziemy nową trwałą wartość Polskiej Grupy Energetycznej" napisał prezes Wojciech Dąbrowski w komentarzu do propozycji przejęcia aktywów węglowych.

Proces porządkowania polskiego sektora energetycznego miarowo postępuje do przodu

Podstawowym przedmiotem działalności PGE GiEK jest wydobywanie węgla brunatnego oraz wytwarzanie energii elektrycznej w elektrowniach konwencjonalnych. W skład PGE GiEK wchodzi 5 elektrowni węglowych o łącznej mocy zainstalowanej ok. 12,85 GW oraz 2 kopalnie węgla brunatnego. PGE GiEK jest ponadto spółką holdingową dla pozostałych podmiotów wchodzących w skład segmentu Energetyki Konwencjonalnej Grupy PGE, które prowadzą działalność pomocniczą do podstawowej działalności PGE GiEK.

Tauron podał, że otrzymał od Skarbu Państwa reprezentowanego przez ministra aktywów państwowych propozycję niewiążącego dokumentu podsumowującego warunki transakcji nabycia przez Skarb Państwa wszystkich posiadanych przez Emitenta akcji spółki Tauron Wytwarzanie celem utworzenia NABE. Wartość przedsiębiorstwa TW (enterprise value) została ustalona według mechanizmu locked-box na dzień 30 września 2022 r.

"Na wartość transakcji składają się dwa elementy: cena za akcje TW (cena sprzedaży) oraz wartość zadłużenia TW w stosunku do emitenta, które będzie podlegało spłacie. Skarb Państwa zaproponował nabycie akcji TW za Cenę Sprzedaży w kwocie 1 zł wraz ze spłatą wobec emitenta zadłużenia TW istniejącego na dzień nabycia akcji TW przez Skarb Państwa (dzień zamknięcia). Emitent informuje, że według stanu na dzień 30 września 2022 r. zadłużenie stanowiło kwotę 6 326 mln zł (kwota ta stanowi kapitał pożyczkowy plus naliczone odsetki do dnia 30 września 2022 r.). Zadłużenie do dnia zamknięcia zostanie zmniejszone o kwotę 652 mln zł w wyniku konwersji części istniejącego długu TW wobec emitenta na kapitał własny TW" - czytamy w komunikacie Taurona.

Część zadłużenia TW wobec Taurona w kwocie 2 120 mln zł podlegać będzie spłacie przez okres 8 lat od dnia zamknięcia transakcji, a spłata zostanie objęta gwarancją ze strony Skarbu Państwa, która odpowiada wysokości 70 proc. długu. W pozostałej części zadłużenie TW wobec Taurona istniejące na dzień zamknięcia ma zostać spłacone przez NABE z kredytu udzielonego NABE przez banki w ramach transakcji, którego uruchomienie ma nastąpić nie później niż w terminie 90 dni od dnia jej zamknięcia.

"Proces porządkowania polskiego sektora energetycznego, za który odpowiada Ministerstwo Aktywów Państwowych, miarowo postępuje do przodu. Otrzymaliśmy propozycję zawierającą warunki zakupu naszych aktywów wytwórczych opartych na węglu. Sfinalizowanie transakcji sprzedaży elektrowni węglowych jest zgodne z naszą strategią czyli Zielonym Zwrotem Taurona i odblokuje nasz potencjał inwestycyjny oraz pozwoli na zwiększenie dynamiki energetycznej transformacji" - skomentował prezes Grupy Tauron Paweł Szczeszek, cytowany w komunikacie.

Enea otrzymała propozycję nabycia przez Skarb Państwa wszystkich posiadanych udziałów Enea Wytwarzanie

"Zakończenie w zeszłym roku procesu sprzedaży akcji Tauron Wydobycie i finalizowana obecnie sprzedaż akcji Tauron Wytwarzanie to krok milowy w rozwoju firmy. Realizacja tej transakcji umożliwi sfinansowanie wielkich procesów inwestycyjnych związanych z rozbudową aktywów OZE oraz intensyfikację rozwoju sieci elektroenergetycznych. Cały proces odbywa się z poszanowaniem praw pracowniczych" - dodał prezes.

Podstawowym przedmiotem działalności Tauron Wytwarzanie jest wytwarzanie energii elektrycznej w elektrowniach konwencjonalnych. W skład Tauron Wytwarzanie wchodzi 5 elektrowni węglowych o łącznej mocy zainstalowanej 4,1 GW. Tauron Wytwarzanie jest ponadto właścicielem następujących spółek zależnych: Tauron Serwis, Bioeko Grupa Tauron, Łagisza Grupa Tauron, które prowadzą działalność pomocniczą do podstawowej działalności Tauron Wytwarzanie.

Enea otrzymała od MAP propozycję nabycia przez Skarb Państwa wszystkich posiadanych przez spółkę udziałów Enea Wytwarzanie (EW) oraz Enea Elektrownia Połaniec (EEP) wraz z ich podmiotami zależnymi celem utworzenia NABE.

"Dokument w szczególności zawiera propozycję ceny nabycia udziałów EW oraz akcji EEP, propozycję kluczowych warunków ekonomiczno-prawnych przeprowadzenia transakcji, w tym propozycję kluczowych postanowień przedwstępnej umowy sprzedaży oraz przyrzeczonej umowy sprzedaży, a także proponowany mechanizm rozliczenia długu wewnątrzgrupowego spółek zależnych wobec emitenta" - czytamy w komunikacie spółki.

Zgodnie z dokumentem, cena sprzedaży udziałów EW wynosi 2 479 000 000 zł, a akcji EEP wynosi 632 000 000 zł w oparciu o wartość przedsiębiorstw (enterprise value) ustaloną według mechanizmu locked-box na dzień 30 września 2022 roku skorygowaną o wartość długu netto.

Otrzymanie propozycji warunków transakcji jest krokiem na drodze do wydzielenia z Grupy Enea węglowych aktywów

"Dokument przewiduje, że zadłużenie spółek zależnych wobec emitenta w kwocie 2 380 000 000 zł podlegać będzie spłacie przez okres 8 lat od momentu zawarcia transakcji, a spłata zostanie objęta gwarancją ze strony Skarbu Państwa do wysokości 70 proc. długu. Jeżeli zadłużenie spółek zależnych wobec emitenta istniejące na dzień nabycia przez Skarb Państwa udziałów EW oraz akcji EEP będzie wyższe, różnica zostanie spłacona przez NABE z kredytu udzielonego NABE przez banki w ramach transakcji" - napisano dalej.

"Otrzymanie propozycji warunków transakcji jest bardzo ważnym krokiem na drodze do wydzielenia z Grupy Enea węglowych aktywów wytwórczych. Odejście od wytwarzania energii elektrycznej z węgla to jedno z założeń naszej Strategii Rozwoju, dzięki któremu Enea będzie mogła wprowadzić w życie plan dynamicznego rozwoju odnawialnych i zeroemisyjnych źródeł energii, dbając jednocześnie o bezpieczeństwo energetyczne Polski. Strategiczna koncepcja utworzenia NABE jest kluczowa dla powodzenia procesu transformacji sektora elektroenergetycznego - to dziejowy moment dla polskiej energetyki" - skomentował prezes Enei Paweł Majewski, cytowany w komunikacie.

Energa podała, że spółka Energa Wytwarzanie (podmiot w 100 proc. zależny od Energi, EWYT) otrzymała od Skarbu Państwa reprezentowanego przez ministra aktywów państwowych propozycję niewiążącego dokumentu podsumowującego warunki transakcji nabycia wszystkich posiadanych przez EWYT akcji spółki Energa Elektrownie Ostrołęka (EEO) stanowiących 89,64 proc. kapitału zakładowego EEO w celu utworzenia NABE.

"Zgodnie z Dokumentem kwota ceny sprzedaży akcji EEO wynosi 153 mln zł w oparciu o wartość przedsiębiorstwa (enterprise value) ustaloną według mechanizmu locked-box na dzień 30 września 2022 roku. Na dzień publikacji niniejszego raportu EEO nie posiada zadłużenia wewnątrzgrupowego" - czytamy w komunikacie spółki.

Podstawowym przedmiotem działalności EEO jest produkcja energii elektrycznej i cieplnej w oparciu o źródła konwencjonalne. W skład EEO wchodzą trzy bloki energetyczne o łącznej mocy 690 MW. EEO jest jedynym wspólnikiem spółek Energa Serwis oraz ECARB.

Do NABE mają zostać wydzielone z grup kapitałowych spółek energetycznych z udziałem Skarbu Państwa aktywa związane z wytwarzaniem energii elektrycznej w konwencjonalnych jednostkach węglowych. Po wydzieleniu aktywów węglowych koncerny energetyczne mają skupić się na realizacji inwestycji nisko- i zeroemisyjnych. NABE ma działać w formie spółki ze 100-proc. udziałem Skarbu Państwa.