Program rządowy "Mój prąd" oferuje dofinansowanie fotowoltaiki

W grudniu 2023 roku zakończyła się V edycja rządkowego programu "Mój prąd". Jednak już w tym roku ruszy edycja VI, której celem ponownie będzie dofinansowanie fotowoltaiki, pomp ciepła czy magazynów energii.

Jak możemy przeczytać na stronie programu, o dofinansowanie mogą ubiegać się trzy grupy:

Reklama
 • wnioskodawcy, którzy rozliczają się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie net-billing i nie korzystali wcześniej z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej;
 • wnioskodawcy, którzy rozliczają się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie net-metering, nie korzystali wcześniej z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej i przejdą na system rozliczania net-billing;
 • których instalacja fotowoltaiczna została zgłoszona do przyłączenia do 31 marca 2022 roku, kiedy obowiązywał system net-metering, ale zmieniono system rozliczania energii na net-billing, który obowiązuje od 1 kwietnia 2022 roku,
 • których mikroinstalacja fotowoltaiczna została zgłoszona do przyłączenia od 1 kwietnia 2022 roku w okresie obowiązywania systemu net-billing – w dwóch opisanych powyżej przypadkach pod warunkiem, że mikroinstalacja fotowoltaiczna została przyłączona i opłacona w okresie kwalifikalności kosztów (od 1 lutego 2020 roku) oraz że do dofinansowania zostanie zgłoszone dodatkowe urządzenie (dostępne na stronie programu w załączniku nr 3, tabeli nr 2).

W ramach programu dwie pierwsze grupy wnioskodawców mogą otrzymać dofinansowanie w wysokości do 6 tys. zł do mikroinstalacji fotowoltaicznej; do zakupu i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej oraz urządzenia dodatkowego dwie pierwsze grupy otrzymać mogą do 7 tys. zł, a grupa z podpunktu a. – 3 tys. zł.

Program "Czyste Powietrze" z dofinansowaniem fotowoltaiki

Także w ramach programu "Czyste Powietrze" można otrzymać dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznej – co istotne, nie można jej dostać na rozbudowanie już istniejącej instalacji.

Aby otrzymać dotację z programu, należy zlikwidować nieefektywne źródło ciepła na paliwo stał i zastąpić je efektywnym, nowym źródłem ciepła. Możliwe jest dofinansowanie w przypadku nowej, odrębnej instalacji, jeżeli poprzednia została dofinansowana z programu "Mój prąd".

Z dotacji w ramach programu "Czyste Powietrze" mogą korzystać właściciele lub współwłaściciele budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego (z wyodrębnioną księgą wieczystą).

Beneficjenci w ramach najwyższego poziomu dofinansowania mogą otrzymać nawet 135 tys. zł, w poziomie podwyższonym – do 99 tys. zł, a w podstawowym – do 66 tys. zł. Jak można przeczytać na stronie programu, im niższe dochody, tym wyższa dotacja.

Dofinansowanie fotowoltaiki – program "Energia dla wsi"

Dostępny jest również program "Energia dla wsi". Wnioskodawcy mogą się w jego ramach starać się o dofinansowanie do budowy:

 • magazynów energii;
 • elektrowni wodnych;
 • instalacji wytwarzania energii z biogazu rolniczego w warunkach wysokosprawnej energii.

Można również wnioskować o pożyczkę na:

 • instalację fotowoltaiczną;
 • instalację wiatrową;
 • instalację wytwarzania energii z biogazu rolniczego w warunkach wysokosprawnej energii;
 • budowę elektrowni wodnych.

O powyższe wsparcie finansowe na instalację fotowoltaiczną mogą starać się trzy grupy odbiorców:

 • spółdzielnie energetyczne oraz jej członkowie, którzy są przedsiębiorcami;
 • rolnicy: osoby prawne, osoby fizyczne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej;
 • powstające spółdzielnie energetyczne, czyli spółdzielnie bądź spółdzielnie rolników, które w ramach swojej działalności wytwarzają energię elektryczną, biogaz lub ciepło i robią to w instalacjach z odnawialnymi źródłami energii; równoważą one zapotrzebowanie energii elektrycznej, biogazu lub ciepła tylko na potrzeby spółdzielni energetycznej i jej członków, która chce ubiegać się o umieszczenie jej w wykazie spółdzielni energetycznych.

Ulga termomodernizacyjna w rozliczeniu rocznym

Aby otrzymać pomoc finansową na zainstalowanie fotowoltaiki, można skorzystać nie tylko z dotacji, lecz także z ulg podatkowych. Jedną z nich jest ulga termomodernizacyjna.

Mogą z niej skorzystać właściciele lub współwłaściciele domu jednorodzinnego. Budynki te mogą być częścią zabudowy bliźniaczej czy też szeregowej. Podatnik musi ponieść w ciągu roku wydatki na termomodernizację domu jednorodzinnego.

Wspomniane wydatki to między innymi właśnie między innymi montaż instalacji fotowoltaicznej, ale też wymiana okien, zakup materiałów budowlanych, które niezbędne są do wykonania prac termomodernizacyjnych, ocieplenie budynku, zabezpieczenie budynku przed wilgocią itd.

Z ulgi termomodernizacyjnej korzysta się w rozliczeniu rocznym PIT w przypadku podatników rozliczających się na podstawie skali podatkowej, podatku liniowego lub ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Odliczenie ma jednak limit – jego kwota nie może przekroczyć łącznie 53 tys. zł we wszystkich realizowanych przedsięwzięciach termomodernizacyjnych w budynkach, których właścicielem lub współwłaścicielem jest podatnik.

Ulga inwestycyjna dla rolników

Kolejną ulgą, dzięki której można zmniejszyć wysokość podatku w przypadku montażu instalacji fotowoltaicznej przez rolnika, jest ulga inwestycyjna. Można z niej skorzystać po tym, jak zakończy się inwestycję. Dzięki niej można odliczyć wydatki na fotowoltaikę od należnego podatku rolnego. Co ważne, podatek rolny musi przysługiwać od tych gruntów, które leżą na terenie gminy, gdzie poczyniona została inwestycja.

Jak wskazuje art. 13 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym: "Podatnikom podatku rolnego przysługuje ulga inwestycyjna z tytułu wydatków poniesionych na:

 • budowę lub modernizację budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymywania zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska,
 • deszczowni,
 • urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę,
 • urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii (wiatru, biogazu, słońca, spadku wód) – jeżeli wydatki te nie zostały sfinansowane w całości lub w części z udziałem środków publicznych".

Od podatku rolnego można odliczyć 25 proc. udokumentowanych wydatków na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej. Odliczeń można dokonywać co roku, do momentu, aż przysługująca kwota zostanie wykorzystana. Nie może to trwać jednak dłużej niż 15 lat.