Kredyty studenckie funkcjonują w Polsce już od 1998 roku. Są dostępne dla studentów, którzy nie ukończyli 30. roku życia oraz dla doktorantów do 35. roku życia. Wniosek można składać przez cały rok. Co najważniejsze, sama procedura jest jednorazowa. Oznacza to, że jeśli bank przyzna nam kredyt, będziemy otrzymywać określoną kwotę przez cały okres studiowania, maksymalnie do 6 lat.

Kto może skorzystać z kredytu studenckiego?

Opisywane rozwiązanie powstało z myślą o młodych osobach, których bliscy znajdują się w trudnej sytuacji finansowej. W 2024 roku maksymalny dochód netto na jedną osobę w rodzinie wynosi 3500 zł. Kredyt jest dostępny także dla studentów, którzy otrzymują stypendium. To świadczenie nie wpływa bowiem na możliwość uzyskania dodatkowego wsparcia.

Reklama

O pomoc mogą ubiegać się zarówno studenci studiów dziennych, wieczorowych, jak i zaocznych. Kolejnym wymaganym warunkiem jest pozyskanie zabezpieczenia w postaci poręczenia zobowiązania. Kredyt studencki powinien zostać przeznaczony na wydatki związane ze studiowaniem, np. na opłacenie czynszu za wynajem mieszkania. W praktyce jednak student może dowolnie rozporządzać przyznaną kwotą, bowiem nie jest to w żaden sposób weryfikowane.

Warunki kredytu studenckiego

Atrakcyjność takich kredytów wynika z faktu, iż państwo częściowo bierze na siebie koszty odsetkowe. Ważną kwestią jest też przesunięcie w czasie terminu spłaty zobowiązania. Niektóre osoby mogą liczyć nawet na jego częściowe lub całkowite umorzenie. Co warto wiedzieć na ten temat?

  • Kredyt studencki jest wypłacany w comiesięcznych transzach. Mogą one wynosić od 400 zł do 1000 zł. Podczas wypełniania wniosku, student sam wybiera potrzebną kwotę. Środki są wypłacane przez 10 miesięcy w roku. W przypadku studiów jednolitych magisterskich, które trwają 5 lat, otrzymamy maksymalnie 50 tysięcy zł. Osoby studiujące medycynę lub architekturę zostają na uczelni rok dłużej, dlatego mogą liczyć nawet na 60 tysięcy zł. Wysokość miesięcznego wsparcia można zmienić w ciągu roku.
  • Oprocentowanie kredytu to marża banku (maksymalnie 2 proc.) plus 1,2 stopy redyskontowej weksli NBP. Trzeba jednak dodać, że kredytobiorca spłaca tylko część odsetek (od połowy wartości oprocentowania), zaś resztę Bank Gospodarstwa Krajowego.
  • Opisywana forma wsparcia jest oferowana przez trzy banki - PKO Bank Polski, PEKAO S.A. oraz Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. i zrzeszone banki spółdzielcze. Każda instytucja ma swoje własne procedury.
  • Aby otrzymać wsparcie, konieczne jest złożenie wniosku, oświadczenia o dochodach w rodzinie oraz potwierdzenie statusu studenta. Osoby, które uzyskają kredyt, muszą każdego roku potwierdzać, że nadal studiują, np. okazując legitymację.
  • W przypadku przerwania studiów, trzeba powiadomić o tym fakcie bank. W tej sytuacji środki nie będą już wypłacane.

Jak uzyskać poręczenie kredytu?

W przypadku niskich dochodów w rodzinie, znalezienie poręczyciela wśród bliskich może być wyzwaniem. Taka osoba ma bowiem odpowiadać za spłatę kredytu, gdyby okazało się, że kredytobiorca nie jest w stanie uregulować zobowiązania. Co w tej sytuacji? Jeśli student jest pozbawiony opieki rodzicielskiej lub dochód na rodzinę jest mniejszy niż 1500 zł, poręczycielem może zostać Bank Gospodarstwa Krajowego. Jeżeli dochód wynosi mniej niż 2000 zł, poręczenie może być częściowe. Studenci pochodzących z obszarów wiejskich mogą z kolei skorzystać z pomocy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W razie dochodu na osobę do 1000 zł, agencja poręcza 100 proc. kredytu.

Jak wygląda spłata kredytu studenckiego?

Osoby, które zdecydowały się na zaciągnięciekredytu studenckiego, zaczynają go spłacać dopiero 2 lata po zakończeniu studiów. Dzięki temu mają czas na ustabilizowanie swojej sytuacji zawodowej. Czas spłaty wynosi dwukrotność liczby wypłaconych transz. Oznacza to, że osoby, które korzystały ze wsparcia przez 5 lat, czyli 50 miesięcy, mają na spłatę 100 miesięcy, czyli ponad 8 lat. Wysokość każdej raty to połowa wartości transzy plus połowa wartości naliczonych odsetek.

Umorzenie kredytu studenckiego - jakie warunki trzeba spełnić?

Osoby, które przykładały się do nauki podczas studiów, mogą liczyć na częściowe umorzenie spłaty. Wyniesie ono aż 50 proc. jeśli student znalazł się w grupie 1 proc. najlepszych absolwentów w danym roku akademickim. Osoby, które znalazły się w grupie 1,01 proc. - 5 proc. najlepszych absolwentów, mogą liczyć na umorzenie 35 proc. kredytu, zaś w razie przynależności do grupy 5,01 proc. - 10 proc. najlepszych absolwentów, zostanie umorzone 20 proc. zobowiązania. Aby skorzystać z tej możliwości, trzeva złożyć wniosek.

Absolwenci studiów, którzy znaleźli się w bardzo złej sytuacji finansowej, mogą złożyć wniosek o umorzenie kredytu do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zobowiązanie zostanie umorzone w całości, jeśli osoba trwale utraciła zdolność do spłaty. Poza tym na wniosek kredytobiorcy, który znalazł się w trudnej sytuacji życiowej, spłata kredytu wraz z odsetkami może zostać zawieszona (zwykle na maks. 12 miesięcy). Istnieje także opcja obniżenia wysokości raty do 20 proc. średniego miesięcznego dochodu kredytobiorcy.