W ubiegłym roku 10 krajów Unii Europejskiej odnotowało wskaźnik AIC na mieszkańca powyżej średniej UE, podczas gdy 17 krajów - poniżej średniej.

AIC obejmuje wszystkie towary i usługi, z których korzystają gospodarstwa domowe, niezależnie od tego, czy zostały zakupione i opłacone przez gospodarstwa domowe bezpośrednio, przez rząd, czy przez organizacje non-profit. Można go uznać za wskaźnik dobrobytu materialnego gospodarstw domowych – wyjaśnia Eurostat.

Najwyższe i najniższe AIC na mieszkańca w UE

Reklama

Według danych Eurostatu najbogatsze były gospodarstwa domowe w Luksemburgu, gdzie rzeczywiste konsumpcja na mieszkańca była na poziomie o 38 proc. powyżej średniej UE. Kolejne najzamożniejsze kraje to Austria i Holandia, gdzie wskaźnik AIC przewyższał średnią dla całej Wspólnoty o 17 proc.

Na drugim krańcu zestawienia z najniższy poziom rzeczywistej konsumpcji na mieszkańca znalazły się Węgry. W 2023 r. wskaźnik AIC per capita na Węgrzech wynosił 70 proc. średniej UE (30 proc. poniżej średniej UE). Kolejne były Bułgaria (27 proc. poniżej średniej), oraz Słowacja i Łotwa (w obu przypadkach 25 proc. poniżej średniej).

Polska z niewielkim spadkiem AIC

W Polsce rzeczywista konsumpcja indywidualna na mieszkańca (AIC per capita) systematycznie rośnie, choć w ostatnim roku odnotowano niewielki spadek. W 2017 r. wskaźnik AIC na mieszkańca wyrażony w standardzie siły nabywczej był na poziomie 77 proc., czyli 23 proc. poniżej średniej UE. W 2022 rzeczywista konsumpcja była na poziomie 87 proc. średniej UE i był to najwyższy wynik w historii.

W ubiegłym roku do średniej liczonej dla całej Wspólnoty brakowało 14 proc. W 2023 r. AIC per capita w Polsce był na poziomie 86 proc.

PKB na mieszkańca, czyli aktywność gospodarcza

Produkt krajowy brutto (PKB) na mieszkańca, będący miarą aktywności gospodarczej, również wykazał znaczne różnice pomiędzy członkami UE. W 11 krajach PKB na mieszkańca było powyżej średniej UE. Najwyższy poziom PKB na mieszkańca wyrażony w PPS w UE był w Luksemburgu (139 proc. wyższy od średniej UE). W Irlandii PKB per capita było na poziomie 211 proc., czyli 111 proc. powyżej średniej UE, a w Holandii na 130 proc. (o 30 proc. więcej niż średnia dla całej Wspólnoty).

Najniższe wskaźniki PKB na mieszkańca odnotowano w Bułgarii (36 proc. poniżej średniej UE), Grecji (33 proc. poniżej średniej ) i Łotwie (29 poniżej średniej).

W 2023 r. w Polsce, podobnie jak w poprzednim roku, do średniej UE brakowało 20 proc. - PKB per capita wyrażony w PPS był na poziomie 80 proc. średniej UE.