Ciężka choroba, poważny wypadek samochodowy lub przebyty zawał, czy udar - każda z tych sytuacji wymaga długiego leczenia. To samo dotyczy osób, u których doszło do złamania kończyny lub innych obrażeń ciała. Co jeśli pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni? Zgodnie z Kodeksem pracy, musi wykonać badania kontrolne.

Badania kontrolne po L4 - co mówią przepisy?

Art. 229 § 2 KP brzmi następująco. “Pracownik podlega okresowym badaniom lekarskim. W przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą, pracownik podlega ponadto kontrolnym badaniom lekarskim w celu ustalenia zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku”.

Reklama

Skierowanie musi zostać wystawione przez pracodawcę. Obowiązkiem zatrudnionego jest poddanie się badaniom oraz stosowanie się do zaleceń lekarza. W przeciwnym razie grozi mu kara upomnienia, nagana, a nawet kara pieniężna (art. 108 KP). Pracownik, który odmówi badania, nie może w praktyce wrócić do wykonywania swoich obowiązków. Co za tym idzie nie przysługuje mu prawo do wynagrodzenia. Poza tym, pracodawca może potraktować to jako powód do wypowiedzenia umowy o pracę.

Co jeśli to pracodawca zapomni o skierowaniu na badania? W takim przypadku dopuszcza się zaniedbania, co wiąże się z ryzykiem poniesienia odpowiedzialności za wykroczenie przeciwko prawom pracownika. Karza grzywny może wynieśc w tym przypadku od 1000 zł do 30 000 zł. Co więcej, jeśli wskutek wykonywanej pracy doszłoby do pogorszenia stanu zdrowia zatrudnionego, pracodawca będzie musiał wypłacić mu odszkodowanie.

W skierowaniu muszą znaleźć się informacje o rodzaju stanowiska, na którym jest zatrudniona dana osoba, a także o czynnikach szkodliwych i warunkach uciążliwych występujących na tym stanowisku.

Co jeśli stan zdrowia nie pozwala na powrót do pracy?

Jeśli zdrowie pracownika uniemożliwia powrót do pracy na określonym stanowisku i potwierdzą to badania kontrolne, pracodawca musi odsunąć go od wykonywania obowiązków. Zazwyczaj dzieje się tak, jeśli długotrwała choroba spowodowała spadek sprawności fizycznej lub spadek odporności na określone czynniki występujące w danym miejscu pracy. Szef ma jednak możliwość skierowania podwładnego na inne stanowisko, odpowiadające zaleceniom lekarskim. Należy również dodać, że pracodawca ma prawo wypowiedzieć umowę o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia, jeśli pracownik utracił zdolność do pracy na określonym stanowisku.

Dodatkowe informacje o badaniach kontrolnych

Badania kontrolne po długim L4 powinny być przeprowadzone w godzinach pracy. Za ten czas pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. Jeśli jednak okazałoby się, że musi jechać na badania do innego miasta, pracodawca pokrywa koszty dojazdu, zgodnie z zasadami, które obowiązują przy podróżach służbowych.

Bardzo ważne jest to, że pracownik może otrzymać skierowanie na badania dopiero w pierwszym dniu powrotu do pracy. Nie może zatem odebrać go i zrealizować wcześniej, jeszcze w trakcie przebywania na zwolnieniu lekarskim. Badania kontrolne opłaca pracodawca.