W porównaniu z zatrudnieniem w tej samej grupie wiekowej, osoby, które niedawno porzuciły pracę, stanowiłyby 2,4 proc. Mowa o osobach, które odeszły z pracy w ciągu ostatnich 3 miesięcy i nie są już zatrudnione.

W III kwartale 2022 r. ponad dwie trzecie osób, które niedawno odeszły z pracy (68,9 proc.), zrobiły to z powodów związanych z rynkiem pracy, definiowanych jako zakończenia umowy na czas określony, zwolnienie lub zamknięcie firmy z przyczyn ekonomicznych. Udział ten był o 3,2 punktu procentowego niższy w porównaniu z III kwartałem 2021 r.

Jeszcze większe znaczenie zmian na rynku pracy było w przypadku osób z niskim wykształceniem (74,6 proc.). W przypadku osób z wysokim i średnim poziomem wykształcenie było to powodem odejścia z rynku pracy odpowiednio 67,8 proc. i 66,2 proc. zatrudnionych.

Koniec umowy na czas określony

Reklama

Dominującym powodem odejścia z pracy był koniec umowy na czas określony. W sumie w trzecim kwartale 2022 r. dla 53,1 proc. ogółu osób, które opuściły rynek pracy (1,8 mln osób), powodem było wygaśnięcia umowy. Oznacza to spadek o 3,9 punktu procentowego (pp) w porównaniu z tym samym kwartałem 2021 r. (57 proc., około 2 miliony osób).

Najwyższy odsetek osób kończących pracę na czas określony notowano wśród osób z niskim poziomem wykształcenia (57,1 proc.). Wśród osób z wyższym wykształceniem udział ten wynosił 56,3 proc., a z wykształceniem średnim - 47,5 proc.

Zwolnienia i zamknięcia firm

Drugim najczęstszym powodem odejścia z pracy było zwolnienie lub zamknięcie firmy z przyczyn ekonomicznych, które dotyczyły 545 tys. osób (15,8 proc. wszystkich osób, które niedawno odeszły z pracy wobec 15,1 proc. w III kwartale 2021 r.).

Odejście z pracy z innych lub niewymienionych przyczyn dotyka 478 tys. osób (13,9 proc.). Kolejne powody to wykształcenie lub inne względy osobiste (311 tys. osób; 9 proc.) oraz przyczyny rodzinne, choroba lub emerytura (283 tys. osób; 8,2 proc.).

W porównaniu z III kwartałem 2021 r. o +1,9 p.p. wzrósł odsetek osób, które odeszły z pracy z powodów edukacyjnych lub osobistych (np. opieka osobami niespokrewnionymi, potrzeba więcej czasu wolnego, brak potrzeby pracy, podróże, zmiana miejsca zamieszkania itp.), z 246 tys. osób do 311 tys. w III kwartale 2022 r.

Wzrost ten był wyraźniejszy wśród osób z niskim wykształceniem (+2,6 p.p. do 5,9 proc.) oraz z wysokim poziomem wykształcenia (+2,5 pp. do 10,8 proc.).

Jak Polska wypada na tle UE?

Wśród państw należących do UE najwyższy odsetek osób odchodzących z pracy z powodów związanych z rynkiem pracy odnotowano we Włoszech (89,9 proc.), na Węgrzech (88,6 proc.), w Grecji (87,6 proc.), Hiszpanii ( 81,6 proc.) i Chorwacji (70,6 proc.). W Europie widać było pod tym względem istotne dysproporcje. Najniższy wskaźnik odnotowano w Holandii (27,3 proc.). Na kolejnych miejscach znalazły się Czechy (31,6 proc.), Litwa (32,3 proc.), Estonia (36,6 proc.) i Irlandia (36,7 proc.).

W Polsce udział osób odchodzących z pracy z powodów związanych z rynkiem pracy był na poziomie 55 proc., co plasuje nasz kraj w środku stawki.