Zarobki według stopni wojskowych

Aktualnie obowiązujące stawki uposażenia zasadniczego w polskiej armii reguluje stosowne rozporządzenie ministra obrony narodowej z 31 marca 2020 roku. Poniżej wymieniono stopnie wojskowe wraz z przypisanymi im stawkami uposażenia.

 • szeregowy: 4110
 • starszy szeregowy: 4180
 • kapral: 4660
 • starszy kapral: 4700
 • plutonowy: 4740
 • sierżant: 4970
 • starszy sierżant: 5040
 • młodszy chorąży: 5090
 • chorąży: 5330
 • starszy chorąży: 5430
 • starszy chorąży sztabowy: 5530
 • podporucznik: 5790
 • porucznik: 5870 - 5910
 • kapitan: 6120 - 6230
 • major: 6530 - 6870
 • podpułkownik: 7170 - 7850
 • pułkownik: 8320 - 9660
 • generał brygady: 10480 - 11230
 • generał dywizji: 11830 - 12780
 • generał broni : 13480 - 14580
 • generał: 16830

Dodatek za długoletnią służbę

Za długoletnią służbę wojskową żołnierze otrzymują dodatek, który jest naliczany po 3 latach służby i wynosi 3 proc. uposażenia zasadniczego. Wysokość dodatku zmienia się po 6, 9, 12 i 15 latach służby i wzrasta do poziomu odpowiednio 6, 9, 12 i 15 proc. Po 15 latach dodatek wzrasta co roku o 1 proc. należnego uposażenia zasadniczego i osiąga maksymalną wartość 35 proc. po 35 latach służby.

Szeregowy zawodowy w 5. roku służby otrzyma uposażenie w wysokości 4110 zł podstawy plus 123,30 zł (3 proc.) dodatku czyli kwotę 4233,30 zł brutto. Natomiast wynagrodzenie kapitana po 15 lat służby wyniesie 6120 zł plus 918 zł (15 proc.) dodatku, co da sumę 7038 zł brutto. Generał Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego po 30 lat służby otrzymuje miesięcznie 16 830 zł plus 5049 zł (30 proc.) dodatku, czyli 21 879 zł brutto.

Z powyższych uposażeń potrącana jest zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych na zasadach określonych w ustawie z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426 z późn. zm.) oraz składka na ubezpieczenie zdrowotne na zasadach określonych w ustawie z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 z późn. zm.).

Dodatki służbowe

Dodatki służbowe otrzymują żołnierze zawodowi za pełnienie zawodowej służby wojskowej na określonych stanowiskach dowódczych i kierowniczych lub samodzielnych albo w określonych jednostkach wojskowych. Stawki miesięczne zależą od wykonywanej przez żołnierzy funkcji. Na specjalne dodatki do uposażenia mogą liczyć między innymi:

 • kontrolerzy ruchu lotniczego: od 450 zł do 900 zł; za każde dodatkowe uprawnienie ich uposażenie podniesie się o 300 zł, a za każde uprawnienie uzupełniające instruktorskie o 750 zł
 • pracownicy ataszatów obrony - 750 zł;
 • żołnierze w Jednostce Wojskowej Formoza albo Jednostce Wojskowej Komandosów – od 1200 zł do 3300 zł;
 • żołnierze w Jednostce Wojskowej Nil albo Jednostce Wojskowej Agat – od 150 zł do 2400 zł;
 • w Jednostce Wojskowej Grom – do 1350 zł;
 • w 1. Bazie Lotnictwa Transportowego albo 8. Bazie Lotnictwa Transportowego – piloci do 750 zł, personel pokładowy do 450 zł;
 • realizacja zamówień publicznych w Inspektoracie Uzbrojenia – od 750 zł do 1500 zł;
 • kryptolodzy lub specjaliści odpowiedzialni za cyberbezpieczeństwo oraz programiści w Narodowym Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni, Centrum Operacji Cybernetycznych lub Centrum Projektów Informatycznych – od 450 zł do 2100 zł.

Wypłacane co miesiąc dodatki specjalne otrzymują również żołnierze za szczególne właściwości lub warunki pełnienia zawodowej służby wojskowej. Poniżej prezentujemy wybrane z nich:

 • piloci otrzymują od 750 zł do 2700 zł plus dodatek za loty na F-16 do 2250 zł lub dodatek za loty HEAD (transport najważniejszych osób w państwie) – do 2250 zł;
 • marynarze otrzymują od 225 zł do 900 zł;
 • nurkowie otrzymują od 450 zł do 1800 zł;
 • skoczkowie spadochronowi otrzymują od 300 zł do 1125 zł;
 • żołnierze Jednostki Wojskowej Grom otrzymują od 1200 zł do 3300 zł;
 • żołnierze pełniący służbę w Służbie Wywiadu Wojskowego albo Służbie Kontrwywiadu Wojskowego otrzymują od 60 zł do 5250 zł.

Dodatek kompensacyjny

Podobnie jak inne dodatek kompensacyjny wypłacany co miesiąc. Przysługuje on żołnierzowi wyznaczonemu na stanowisko służbowe wyższe o dwa lub więcej stopni wojskowych. Zadaniem tego dodatku jest wyrównanie różnicy między stawką uposażenia zasadniczego należnego żołnierzowi zawodowemu na zajmowanym stanowisku służbowym, a stawką uposażenia zasadniczego otrzymywaną na poprzednio zajmowanym stanowisku służbowym.

Dodatek motywacyjny

Po uzyskaniu przez żołnierza zawodowego pełniącego służbę w korpusie podoficerów zawodowych lub szeregowych zawodowych w opinii służbowej oceny co najmniej dobrej oraz posiadanie odpowiedniej klasy kwalifikacyjnej na zajmowanym stanowisku służbowym przysługuje dodatek motywacyjny:

 • 105 zł – za posiadanie trzeciej klasy kwalifikacyjnej;
 • 150 zł – za posiadanie drugiej klasy kwalifikacyjnej;
 • 255 zł – za posiadanie pierwszej klasy kwalifikacyjnej;
 • 405 zł – za posiadanie mistrzowskiej klasy kwalifikacyjnej.

Świadczenie mieszkaniowe

Każdy zawodowy żołnierz na czas pełnienia służby w danej miejscowości ma prawo do zakwaterowania w miejscowości, w której ją pełni. Jeśli nie może skorzystać z tego uprawnienia to przysługuje mu świadczenie mieszkaniowe. Jego wysokość określa się jako wysokość iloczynu stawki podstawowej (300zł) i współczynnika świadczenia zależnego od garnizonu określonego w załączniku do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie wypłaty świadczenia mieszkaniowego. Współczynnik w zależności od miejsca stacjonowania jednostki kształtuje się w przedziale od 1,2 do 3,0. Tak więc świadczenie mieszkaniowe wynosi odpowiednio od 360 do 900 zł.

Z danych opublikowanych przez Agencję Mienia Wojskowego najmniejszy dodatek, w wysokości 390 zł, wypłacany jest żołnierzom stacjonującym w Chełmie i Jarosławiu. Maksymalną wartość dodatku otrzymują żołnierze z garnizonów znajdujących się w dużych miastach jak Warszawa, Poznań, czy Kraków.