"Propozycja zarządu przewiduje by zysk netto spółki w wysokości 1 047 519 491,84 zł podzielić w następujący sposób: kwota 855 418 122,00 zł miałaby być przeznaczona na wypłatę dywidendy, pozostała suma w wysokości 192 101 369,84 zł na kapitał zapasowy spółki." – czytamy w komunikacie.

Na dzień dywidendy zarząd proponuje 15 lipca, a na dzień wypłaty dywidendy - 5 sierpnia 2016 r.

"Decyzja jest zgodna z założeniami strategii PKN Orlen na lata 2014-2017, która przewiduje, że poziom dywidendy na akcję będzie systematycznie rósł, gwarantując stabilny zwrot inwestorom. Poziom proponowanej dywidendy za rok 2015 uwzględnia także utrzymanie wskaźników finansowych na bezpiecznym poziomie, uwzględniającym realizację strategicznych projektów inwestycyjnych Koncernu" – czytamy dalej.

W ub.r. akcjonariusze PKN Orlen zdecydowali o przeznaczeniu 705,72 mln zł na dywidendę za 2014 r., co dało wypłatę w wysokości 1,65 zł na akcję. Wypłata dywidendy nastąpiła z kapitału zapasowego spółki utworzonego z zysku lat ubiegłych.

W 2015 r. spółka miała 2 837 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 5 811 mln zł straty rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2015 r. wyniósł 1 048 mln zł wobec 4 672 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 88 336 mln zł w 2015 r.