"Zarząd nie rekomenduje wypłaty dywidendy z zysku za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2015 r. Zarząd zamierza wykorzystać wynik finansowy z tego okresu na finansowanie rozwoju działalności Grupy" – czytamy w komunikacie.

Po powyższym okresie zarząd rozważy zmianę polityki w zakresie wypłaty dywidendy i może zarekomendować wypłatę dywidendy do rozpatrzenia przez akcjonariuszy na walnym zgromadzeniu, podano również.

"Zarząd przedstawiając taką rekomendację weźmie pod uwagę przede wszystkim wysokość wypracowanych przepływów gotówkowych i zysku netto prezentowanego w jednostkowym i skonsolidowanym rocznym sprawozdaniu finansowym spółki, potrzeby inwestycyjne grupy oraz możliwość i koszt pozyskania przez spółkę finansowania dłużnego, jak również wysokość kwot, które mogą zostać przeznaczone na wypłatę dywidendy" – czytamy dalej.

Grupa Wirtualna Polska jest właścicielem jednego z dwóch najpopularniejszych w Polsce horyzontalnych portali internetowych - Wirtualnej Polski. Prowadzi również portal horyzontalny o2 oraz liczne specjalistyczne portale wertykalne, w tym w szczególności portale o tematyce biznesowej - Money.pl oraz Biztok, portale dotyczące nowych technologii - np. Dobreprogramy, portale o tematyce sportowej - np. Sportowe Fakty, oraz portale o charakterze rozrywkowym - np. Pudelek. Spółka jest notowana na GPW od maja 2015 r.