"Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki niniejszym postanawia dokonać podziału pomiędzy akcjonariuszy części kapitału rezerwowego utworzonego z zysku osiągniętego przez spółkę w latach poprzednich w kwocie 22 721 773,50 zł poprzez wypłatę dywidendy. Dywidenda wynosić będzie 0,50 zł na jedną akcję, tj. łącznie 22 721 773,50 zł. Do dywidendy będą uprawnieni akcjonariusze, którym będą przysługiwały akcje spółki w dniu 14 czerwca 2016 roku (dzień dywidendy). Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 5 lipca 2016 roku." - czytamy w przyjętej uchwale.

W lutym spółka podała, że zarząd Polenergii będzie rekomendował wypłatę dywidendy w wysokości 0,5 zł na akcję w 2016 r. Zgodnie z rekomendacją zarządu, na wypłatę dywidendy w 2016 r. miał zostać przeznaczony kapitał rezerwowy w wysokości 22 721 774,5 zł. Zarząd zamierza także przedkładać akcjonariuszom propozycje wypłaty dywidendy na poziomie równym 30-60% skonsolidowanego zysku netto przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej, począwszy od zysku za 2016 r.

Polenergia S.A. - notowana na GPW - jest pionowo zintegrowanym podmiotem specjalizującym się w realizacji projektów począwszy od wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych i odnawialnych, przez dystrybucję energii elektrycznej oraz gazu, po sprzedaż i obrót energią i świadectwami pochodzenia.