"Warunkiem zawieszającym przeniesienie na fundusz wszelkich praw i roszczeń związanych z wierzytelnościami objętymi umową jest zapłata przez fundusz ceny. Warunek ten został spełniony w dniu dzisiejszym, tj. 30 marca 2016 r. Z dniem zapłaty ceny fundusz nabył wierzytelności objęte umową ze skutkiem na dzień zawarcia umowy" - czytamy w komunikacie. 

Nabycie wierzytelności finansowane jest ze środków własnych fundusz, podano także.

Emitent poprzez Best Capital Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych posiada 100% certyfikatów inwestycyjnych funduszu dających prawo do wykonywania 100% głosów na zgromadzeniu inwestorów.

Best specjalizuje się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie - na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe. Best jest spółką notowaną na warszawskiej giełdzie od 1997 r.