Pod koniec ub.r. rada nadzorcza Alior Banku wyraziła zgodę na otwarcie Publicznego Programu Emisji Obligacji Podporządkowanych do łącznej wartości nominalnej 800 mln zł.

Jak podawano wówczas, obligacje mają być emitowane i oferowane w seriach w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy od daty zatwierdzenia przez KNF prospektu emisyjnego. Okres zapadalności obligacji emitowanych w ramach Programu Emisji wynosić będzie od 5 do 10 lat od dnia emisji danej serii.

Otwarcie Programu Emisji umożliwia emisję poszczególnych serii obligacji w celu zapewnienia bezpiecznego poziomu łącznego współczynnika kapitałowego (TCR) w związku z podwyższeniem od 1 stycznia 2016 r. minimalnych wymogów kapitałowych dla banków. Od 1 stycznia 2016 r. zgodnie z zaleceniem banki mają utrzymywać współczynniki kapitałowe na poziomie co najmniej 13,25% w przypadku TCR oraz 10,25% dla Tier 1 – podawano wówczas.

Alior Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Bank zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r. Aktywa banku miały wartość 40 mld zł na koniec 2015 r.