"Maksymalna liczba obligacji proponowanych do nabycia wynosi 150 000. Łączna maksymalna wartość nominalna Obligacji wynosi 150 mln zł. Obligacje są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej będącej sumą stopy bazowej WIBOR 6M i marży wynoszącej 3,25% w skali roku, począwszy od drugiego okresu odsetkowego. W pierwszym okresie odsetkowym stopa procentowa jest stała i wynosi 5,00% w skali roku" – czytamy w komunikacie.

Obligacje są sześcioletnie, z dniem wykupu przypadającym 16 maja 2022 r. Bank zamierza ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku regulowanym Catalyst prowadzonym przez GPW, podano również.

"Przydział obligacji zostanie dokonany z pierwszeństwem dla inwestorów składających zapisy w pierwszych dniach subskrypcji. W przypadku nadsubskrypcji, termin zapisów zostanie skrócony, a zapisy złożone od dnia, w którym liczba obligacji objętych zapisami przekroczy oferowaną pulę obligacji, zostaną proporcjonalnie zredukowane" - czytamy dalej.

Odsetki od obligacji naliczane są od pierwszego dnia okresu subskrypcji. W związku z powyższym cena emisyjna jednej obligacji w pierwszym dniu przyjmowania zapisów wynosi 1 000,00 zł i wzrasta z każdym kolejnym dniem, aż do 1 001,92 zł w dniu 28 kwietnia 2016 r., wskazano również.

KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Alior Banku sporządzony w związku z ofertami publicznymi do 800 tys. niezabezpieczonych, podporządkowanych obligacji o wartości nominalnej 1 tys. zł każda emitowanych w ramach Publicznego Programu Emisji Obligacji Podporządkowanych Alior Banku oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie ich do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW w ramach systemu Catalyst.

Pod koniec ub.r. rada nadzorcza Alior Banku wyraziła zgodę na otwarcie Publicznego Programu Emisji Obligacji Podporządkowanych do łącznej wartości nominalnej 800 mln zł.

Jak podawano wówczas, obligacje mają być emitowane i oferowane w seriach w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy od daty zatwierdzenia przez KNF prospektu emisyjnego. Okres zapadalności obligacji emitowanych w ramach Programu Emisji wynosić będzie od 5 do 10 lat od dnia emisji danej serii.

Otwarcie Programu Emisji umożliwia emisję poszczególnych serii obligacji w celu zapewnienia bezpiecznego poziomu łącznego współczynnika kapitałowego (TCR) w związku z podwyższeniem od 1 stycznia 2016 r. minimalnych wymogów kapitałowych dla banków. Od 1 stycznia 2016 r. zgodnie z zaleceniem banki mają utrzymywać współczynniki kapitałowe na poziomie co najmniej 13,25% w przypadku TCR oraz 10,25% dla Tier 1 – podawano wówczas.

Alior Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Bank zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r. Aktywa banku miały wartość 40 mld zł na koniec 2015 r.

(ISBnews)