B. Pocztowy wnioskuje do KNF o zatwierdzenie prospektu w zw. z ofertą obligacjiWarszawa, 15.04.2016 (ISBnews) - Bank Pocztowy złożył do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wniosek o zatwierdzenie prospektu emisyjnego podstawowego, sporządzonego w związku z ofertami publicznymi do 10 mln obligacji na okaziciela o wartości nominalnej 100 zł każda emitowanych w seriach na podstawie Programu, podał bank. Łączna wartość emisji nie przekroczy 1 mld zł.

"Zarząd banku postanowił o skierowaniu oferty do inwestorów detalicznych, tj. podmiotów, które nie spełniają definicji klienta profesjonalnego w rozumieniu art. 3 pkt 39b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi" - czytamy w komunikacie.

Po wyemitowaniu każdej serii obligacji bank zamierza ubiegać się o ich wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst, podano także.

W grudniu ub. r. akcjonariusze Banku Pocztowego wyrazili zgodę na ustanowienie programu emisji obligacji własnych, w tym podporządkowanych, o łącznej wartości do 1 mld zł.

Jak wówczas informowano, obligacje emitowane będą zarówno w trybie oferty publicznej prospektowej lub bezprospektowej (art. 33 pkt 1 Ustawy o obligacjach), jak też oferty niepublicznej (art. 33 pkt 2 Ustawy o obligacjach), obligacje będą mogły być emitowane w jednej lub wielu seriach jako: (i) obligacje zwykłe lub (ii) obligacje podporządkowane zgodnie z art. 22 Ustawy o obligacjach oraz art. 127 Ustawy – Prawo bankowe, obligacje będą obligacjami niezabezpieczonymi.

Bank Pocztowy świadczy usługi finansowe w urzędach pocztowych i własnych oddziałach w całym kraju. Powstał w 1990 roku w Bydgoszczy.

(ISBnews)