"Spółka w dniu 15 kwietnia 2016 roku wyemitowała 930 obligacji na okaziciela w ramach serii B o łącznej wartości nominalnej 9 300 000 zł. Obligacje nie posiadają formy dokumentu, a wartość nominalna jednej obligacji na dzień emisji wynosi 10 000 złotych. Wartość emisyjna obligacji jest równa ich wartości nominalnej na dzień emisji" - czytamy w komunikacie.

Przydziału 930 obligacji serii B zarząd spółki dokonał 13 kwietnia 2016 r.

Dniem ostatecznego wykupu obligacji jest 31 marca 2019 r., o ile nie nastąpi wcześniejszy wykup obligacji, zgodnie z warunkami emisji. Co do zasady, kwota wykupu obligacji będzie wypłacana przez spółkę w ratach, w dniach wypłaty odsetek oraz w dniu ostatecznego wykupu.

"Obligacje są zabezpieczone hipoteką na nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Gwiazdowo, gmina Kostrzyn, powiat poznański, o łącznej powierzchni 64,0503 hektara, dla której Sąd Rejonowy we Wrześni prowadzi księgę wieczystą numer PO1F/00023906/2" - czytamy dalej.

Spółka podejmie działania celem wprowadzenia obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu dłużnymi papierami wartościowymi prowadzonym przez BondSpot lub Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, podano także.

Czerwona Torebka to grupa handlowa, która zadebiutowała na warszawskiej giełdzie 28 grudnia 2012 r.

(ISBnews)