"Zwyczajne walne zgromadzenie postanawia zysk netto za rok obrotowy 2015 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. w kwocie: 15 348 948,76 zł przeznaczyć w następujący sposób:
1) część zysku netto za rok obrotowy 2015 w kwocie: 7 599 927,39 zł na wypłatę dywidendy, co stanowi 0,33 zł na jedną akcję;
2) pozostała część zysku netto za rok obrotowy 2015 w kwocie: 7 749 021,37 zł na kapitał zapasowy" - czytamy w projektach uchwał. 

Dzień dywidendy przypada 13 czerwca. Termin wypłaty - 23 czerwca 2016 r., podano również.  

Głównym przedmiotem działalności grupy kapitałowej ZUE jest projektowanie oraz realizacja, w formule generalnego wykonawstwa, kompleksowych usług budowy i modernizacji linii tramwajowych oraz kolejowych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. W 2015 r. skonsolidowane przychody ZUE wyniosły 542 mln zł.

(ISBnews)