Wartość przedmiotu sporu wynosi 89,3 mln zł, przy czym Torpol szacuje, że sporna kwota przypadająca na niego wyniesie ok. 25,5 mln zł.


"Wniesionym pozwem konsorcjum dochodzi roszczeń z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania przez zamawiających obowiązków ciążących na nich zgodnie z umową zawartą pomiędzy konsorcjum a zamawiającymi na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu 'Nowa Łódź Fabryczna' oraz obowiązków wynikających wprost z przepisów prawa, co doprowadziło do zakłóceń terminowości realizacji ww. inwestycji" - czytamy w komunikacie.

Konsorcjum w pierwszej kolejności wniosło o zasądzenie od zamawiającego kwot roszczeń z uwzględnieniem podziału wierzytelności poszczególnych stron konsorcjum w stosunku: 40% (Astaldi) - 40% (Torpol) - 10% (Intercor) - 10% (PBDiM). Jednocześnie mając na uwadze rozbieżność poglądów w judykaturze, co do charakteru prawnego konsorcjum oraz związanych z tym trudności z ustaleniem odpowiednich udziałów w wierzytelnościach i zobowiązaniach współkonsorcjantów, w ocenie konsorcjum uzasadnione było przyjęcie także wariantowego żądania pozwu, uwzględniającego po stronie członków konsorcjum również jednolity charakter konsorcjum. Wartość przedmiotu sporu wynosi 89,3 mln zł, przy czym emitent szacuje, iż w tym wariancie sporna kwota przypadająca na emitenta wyniesie ok. 25,5 mln zł, podano również.

"Emitent stoi na stanowisku, iż każde z zakłóceń wskazanych w złożonym pozwie zostało spowodowane zawinionym naruszeniem przez zamawiającego ciążących na nim obowiązków, w konsekwencji czego wniesiony pozew jest zasadny" - podkreślono.

Torpol przypomina, że udział spółki, która jest liderem konsorcjum realizującego inwestycję wynosi 40% (we wszystkich pracach z wyłączeniem instalacji, torów i żelbetów). Ponadto emitent jest stroną umowy spółki NLF Torpol Astaldi spółka cywilna (NLF) z siedzibą w Łodzi, która została powołana do koordynowania i zarządzania wykonaniem robót budowlanych w ramach realizacji ww. kontraktu. Emitent posiada w NLF 50% udziałów.

Umowę na budowę nowego Dworca Fabrycznego w Łodzi zawarto w 2011 r. Zamawiającymi są PKP Polskie Linie Kolejowe, miasto Łódź oraz Polskie Koleje Państwowe S.A. Wykonawcą jest konsorcjum Torpolu, Astaldi, PUT Intercor i PBDiM. Wartość inwestycji to ok. 1,8 mld zł.

Torpol specjalizuje się w budowie oraz modernizacji stacji, linii i szlaków kolejowych oraz linii tramwajowych. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w lipcu 2014 roku. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 238,24 mln zł mln zł w 2015 roku.

(ISBnews)