Zysk z działalności kontynuowanej przed opodatkowaniem i uwzględnieniem przychodów (kosztów) finansowych wyniósł 108,81 mln zł wobec 71,67 mln zł zysku rok wcześniej.

Zysk brutto z działalności operacyjnej wyniósł 93,31 mln zł wobec 83,75 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody operacyjne sięgnęły 134,34 mln zł w I kw. 2016 r. wobec 123,87 mln zł rok wcześniej.

"Całkowite przychody wyniosły 31 mln euro w I kwartale 2016 r. w porównaniu z 30 mln euro w I kwartale 2015 r. głównie w wyniku wzrostu przychodów z najmu w następstwie zakupu aktywów biurowych, jak również ze sprzedaży nieruchomości mieszkaniowych. NOI wyniósł 21 mln euro w I kwartale 2016 r. w porównaniu z 20 mln euro w I kwartale 2015 r., głównie w wyniku zakupu Duna Tower i biurowca Pixel co zostało częściowo skompensowane przez sprzedaż Centrum Biurowego Kazimierz, Galerii Buzau, Jarosova i Avenue Mall Osijek w 2015 r. Marża NOI wzrosłado 76% w porównaniu z 74% w I kwartale 2015 r." - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Koszty administracyjne, wyłączając wpływ rezerwy na koszty programu motywacyjnego, pozostały na niezmienionym poziomie 2,6 mln w I kwartale 2016 r.

Zysk netto z aktualizacji wyceny wartości nieruchomości inwestycyjnych i projektów mieszkaniowych wyniósł 7 mln euro w I kwartale 2016 r. głównie dzięki projektom deweloperskim w fazie realizacji: Galerii Północnej, University Business Park i Fortyone.

Koszty finansowe netto wyraźnie spadły, piąty kwartał z rzędu - do 6 mln euro w I kwartale 2016 r. z 8 mln euro w I kwartale 2015 r., co było możliwe dzięki zmniejszeniu dźwigni finansowej, restrukturyzacji długu oraz spłacie kredytów w wyniku sprzedaży nieruchomości, wskazała spółka. Spadek kosztów finansowych netto był możliwy również dzięki zmianie strategii zabezpieczania stop procentowych wdrożonej przez GTC w następstwie utrzymywania się niskiej stopy procentowej Euribor oraz skutkującej redukcją średniego kosztu kredytu do 3,4% w i kwartale 2016 r. z 4,2% w I kwartale 2015 r., podano również.

Zysk przed opodatkowaniem wyniósł 19 mln euro w I kwartale 2016 r. w porównaniu do 4 mln euro w I kwartale 2015r., głównie dzięki poprawie wyników operacyjnych, rozpoznaniu zysku netto z aktualizacji wyceny wartości nieruchomości inwestycyjnych i projektów mieszkaniowych w połączeniu ze znaczącym spadkiem kosztów finansowych netto piąty kwartał z rzędu.

Wartość nieruchomości wzrosła do 1 389 mln euro na dzień 31 marca 2016 r. wobec 1 324 mln euro na dzień 31 grudnia 2015 r., co wynika głównie z zakupu Pixela i rozpoznania kosztów oraz zysku z wyceny projektów w fazie realizacji. 78% portfela stanowią nieruchomości generujące przychody, a dodatkowych 10% portfela to projekty deweloperskie w fazie realizacji.

Poziom zadłużenia i zobowiązań finansowych wzrósł do 743 mln euro na dzień 31 marca 2016 r. z 717 mln euro na dzień 31 grudnia 2015 r. Średnia zapadalność długu wyniosła 3,4 roku, a średni koszt obsługi długu spadł do 3,4% w skali roku.

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne wyniosły 118 mln euro na dzień 31 marca 2016 r. w porównaniu ze 169 mln euro na dzień 31 grudnia 2015 r., co wynika głównie z transakcji zakupu Pixela i działki w Budapeszcie w wysokości 44 mln euro (włączając koszty samej transakcji) oraz inwestycji w projekty Galeria Północna, University Business Park i Fortyone w wysokości 19 mln euro, podano także w materiale.

"GTC nieustannie rośnie dzięki zakupom nowych projektów, w tym biurowca Pixel w Poznaniu oraz kolejnych inwestycji, które firma planuje na II kwartał 2016 r. Zwiększamy bazę aktywów generujących przychody oraz poprawiamy nasze wyniki finansowe. Ponad 90 000 m2 powierzchni komercyjnej w trakcie budowy, które zostaną oddane do użytku na przełomie 2016 i 2017 r. oraz cztery kolejne projekty będące obecnie w fazie planowania o łącznej powierzchni około 126 000 m2, w istotny sposób wpłyną na wartość aktywów netto spółki" – skomentował prezes Thomas Kurzmann, cytowany w komunikacie.

Grupa GTC jest wiodącym deweloperem w regionie CEE i SEE, obecnie działa w Polsce, Rumunii, Chorwacji, Serbii, Bułgarii, Czechach, Rosji, na Słowacji, Węgrzech i Ukrainie. Spółka jest notowana na GPW od 2004 r.

(ISBnews)