Bank podkreśla, że wpływ na wyniki I kwartału miało przede wszystkim zwiększenie skali działania po połączeniu z BNP Paribas Bankiem Polska w kwietniu 2015 roku, a także włączenie w struktury grupy kapitałowej w grudniu 2015 roku Sygma Banku Polska. Czynnikiem wpływającym na poziom zysku netto było wprowadzenie od lutego 2016 roku podatku od instytucji finansowych - w I kwartale 2016 r. koszty z tytułu tego podatku dla BGŻ BNP Paribas wyniosły 31,7 mln zł.

"Miniony kwartał oceniam pozytywnie - zmierzamy w kierunku wyznaczonych celów. Kontynuowaliśmy intensywne prace związane z fuzją operacyjną i wdrażaniem jednolitego systemu informatycznego dla całego Banku. Ważnymi krokami było sprawne przeprowadzenie i zakończenie migracji klientów BGŻOptima oraz klientów ex-Rabobank Polska. Cały proces integracji przebiega zgodnie z planem - zakładamy jego finalizację przed końcem tego roku" - powiedział prezes banku Tomasz Bogus, cytowany w komunikacie.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 435,42 mln zł wobec 253,69 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 123,04 mln zł wobec 71,86 mln zł rok wcześniej.

"Skonsolidowany wynik odsetkowy wzrósł o 72% do 435 mln zł, przy poprawie marży odsetkowej netto o 0,1 pkt. proc. r/r do 2,6%. Wynik prowizyjny wzrósł o 71% r/r do 123 mln zł, a wynik z działalności bankowej wzrósł o 70% r/r do 620 mln zł" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Koszty integracji w I kwartale 2016 r. wyniosły 16,3 mln zł wobec 35,6 mln zł poniesionych za 3 pierwsze miesiące ubiegłego roku, przez ówczesny Bank BGŻ. Bieżące koszty integracji zawierają również koszty przygotowań do fuzji prawnej z Sygma Bankiem Polska.

Kredyty brutto wzrosły r/r o 78% do 56 mld zł, na co złożył się wzrost o 86,8% kredytów udzielonych przedsiębiorcom i 62,5% kredytów dla gospodarstw domowych (łącznie z przedsiębiorcami indywidualnymi i rolnikami). Stanowią one odpowiednio ok. 33% i 62% portfela kredytów brutto.

Koszty ogólne wraz z amortyzacją wzrosły o 58% r/r do 453 mln zł. Jednocześnie wskaźnik kosztów do dochodów poprawił się o 5,8 pkt proc. r/r, spadając do 73,2%.

Aktywa razem banku wyniosły 66,26 mld zł na koniec I kw. 2016 r. wobec 65,37 mld na koniec 2015 r.

"W I kwartale Grupa dokonała odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych w wysokości 77,3 mln zł, o 22,5 mln zł (41,4%) więcej niż rok wcześniej. Jednocześnie, koszt ryzyka kredytowego obniżył się do 59 pb z 74 pb w I kwartale 2015 r." - czytamy dalej.

Wolumen depozytów klientów na koniec I kwartału 2016 r. wynosił 45,7 mld zł i wzrósł w porównaniu do marca 2015 r. o ponad 15,8 mld zł (53%), natomiast w porównaniu do grudnia 2015 r. o 1,4 mld zł (3,2%).

Na koniec marca 2016 roku kapitały własne Grupy wyniosły 6,4 mld zł i były wyższe w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego o 2,2 mld zł. Łączny współczynnik kapitałowy Grupy wyniósł 14,46%, wobec 14,18% na koniec marca 2015 r.

Na koniec marca br. Bank BGŻ BNP Paribas obsługiwał ponad 1,67 mln klientów. Łącznie z Sygma Bankiem Polska liczba klientów przekroczyła 2,65 mln., podano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2016 r. wyniósł 35,6 mln zł wobec 15,03 mln zł zysku rok wcześniej.

Bank BGŻ BNP Paribas jest członkiem wiodącej międzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas. Bank jest bankiem uniwersalnym, notowanym na GPW.

(ISBnews)