"Bank otrzymał od Komisji Nadzoru Finansowego informację, iż bank (zgodnie z warunkami określonymi w stanowisku KNF w sprawie zasad polityki dywidendowej banków w 2016r.) spełnia kryteria kwalifikujące do wypłaty dywidendy z zysku wypracowanego przez bank w 2015r., gdyż poza innymi warunkami ustalonymi przez KNF łączny współczynnik kapitałowy banku, zarówno w ujęciu jednostkowym, jak i skonsolidowanym, jest wyższy od 13,25% plus 100% domiaru kapitałowego na ryzyko kredytów walutowych" - czytay w komunikacie.

Jednocześnie PKO BP otrzymał zalecenie dotyczące zwiększenia funduszy własnych poprzez zatrzymanie co najmniej 50% zysku wypracowanego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.

"Ponadto KNF zaleciła utrzymywanie przez bank w ujęciu grupy kapitałowej banku funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych, na poziomie 0,74 pkt. proc. (wcześniej 0,76 pkt proc.), który powinien składać się co najmniej w 75% z kapitału Tier1, co odpowiada 0,56 pkt. proc. (wcześniej 0,57 pkt.proc.)" - czytamy dalej.

Jednocześnie bank został poinformowany o zaleceniu utrzymywania w 2016 r. wskaźników kapitałowych, uwzględniających dodatkowy wymóg kapitałowy oraz bufor zabezpieczający, na poziomie co najmniej:
T1 [w ujęciu jednostkowym] = 10,82%,
T1 [w ujęciu skonsolidowanym] = 10,81%,
TCR [w ujęciu jednostkowym] =14,01%,
TCR [w ujęciu skonsolidowanym] =13,99%, podano także.

KNF oczekuje przedłożenia stanowiska zarządu banku oraz rady nadzorczej banku w zakresie zalecenia.

"Jednocześnie bank informuje, że niniejsze zalecenie nie stanowi rekomendacji banku w zakresie podziału zysku za 2015 rok oraz wysokości dywidendy z zysku za 2015r., które zostaną opublikowane w odrębnym raporcie po podjęciu przez zarząd banku decyzji w tym zakresie" - podkreśliła instytucja.

Akcjonariusze PKO BP przeznaczyli zysk netto za 2014 r. na kapitały zapasowy i rezerwowy. W 2014 r. akcjonariusze PKO BP zdecydowali o przeznaczeniu 937,5 mln zł na dywidendę tytułem zysku za 2013 r., co dało wypłatę w wysokości 0,75 zł na akcję.

W całym 2015 r. bank miał 2 610 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 3 254 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2015 r. wyniósł 2 571,14 mln zł wobec 3 079,47 mln zł zysku rok wcześniej.

Współczynnik wypłacalności wyniósł 14,61% na koniec 2015 r. wobec 12,96% rok wcześniej. Współczynnik Tier1 wzrósł do 13,27% wobec 11,71% rok wcześniej.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW. Aktywa razem banku wyniosły 248,7 mld zł na koniec 2014 r.

(ISBnews)